« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Zahájení řízení Zásad územního rozvoje HMP - aktualizace č.6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení řízení Zásad územního rozvoje HMP - aktualizace č.6
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání
<br> Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
(úprava vymezení koridoru železniční tratě Praha - Kladno v úseku Praha -
<br> Dejvice – Praha - Veleslavín)
<br> V souladu s ustanovením § 22,§ 39 odst.1 a § 42b odst.2 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
Odbor územního rozvoje MHMP,jako příslušný orgán územního plánování,informuje
o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy (dále
jen „Aktualizace č.6 ZÚR HMP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu
uvedené Aktualizace č.6 ZÚR HMP <.>
<br> Návrh Aktualizace č.6 ZÚR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m <.>
Prahy č.12/20 ze dne 12.12.2019,kterým bylo schváleno pořízení této aktualizace <.>
Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
ustanovení § 41 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),návrh
na vydání Aktualizace č.6 ZÚR HMP formou opatření obecné povahy,kterým se
Aktualizace č.6 ZÚR HMP vydává <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/
na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace
v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodické
sdělení“),proběhne řízení o vydání níže uvedené 6.AZÚR HMP takto:
<br> Veřejné projednání se bude...

Načteno

edesky.cz/d/3984202

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz