« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy JMK 74117/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapka
Er
<br> nam ůKrale Jlřlho '?x
N Á V R H O P AT Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
Příloha P01 k č.j.JMK 74117/2020
<br>
1
<br>
<br>
<br> N Á V R H
<br>
<br>
<br> O P AT Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
XXX XXXXX o silničním provozu),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na silnicích I.třídy v jehož územním obvodu se silnice I.třídy nachází <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po písemném vyjádření Policie České republiky <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,Dopravní inspektorát <,>
Bezručova 31,678 11 Blansko,č.j.KRPB-153982-2/ČJ-2019-060106-TES ze dne 30.08.2019 a po projednání
s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu,z moci úřední podle § 77
odst.1 písm.b) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje místní úpravu provozu na silnici I/19 Plzeň-Tábor-Pelhřimov-Havl.Brod-Žďár N.S.-Sebranice <,>
<br>
<br> a to osazení dopravní značky B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 4 „Délka úseku“ s vyznačeným
textem „50 m“
<br>
<br> v místě km 218,180 vlevo jejího provozního staničení (staničení dle silniční databanky – stav k 01.01.2020) <,>
tj.ve městě Kunštát na nám.Krále Jiřího ulici ve směru jízdy Kunštát-Rozseč nad Kunštátem za křižovatkou
s místní komunikací Radnická
<br> na pozemku parcelní číslo 1048 v katastrálním území Kunštát na Moravě,okres Blansko,kraj Jihomoravský
<br> z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu
<br> tak,jak je vyznačeno v situaci s navrhovanou dopravní značkou B 28 a dodatkovou tabulkou E 4,která je
přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu <.>
<br>
<br>
<br> Příloha P01 k č.j.JMK 74117/2020
<br>
2
<br>
<br> Podmínky...
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
1
<br> Č.j.: JMK 74117/2020 Sp.zn.: S - JMK 56159/2020 OD Brno 29.05.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
XXX XXXXX o silničním provozu),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích - na silnicích I.třídy <,>
<br> na základě písemného podnětu Ředitelství silnic a dálnic České republiky,se sídlem Praha,Na Pankráci 56 <,>
IČ 65993390,Závod Brno,Šumavská 33,602 00 Brno (dále jen Ředitelství silnic a dálnic České republiky) <,>
podaného dne 17.04.2020 <,>
<br> zahájil z moci úřední řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle zvláštní úpravy § 77
odst.1 písm.b) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 Plzeň-Tábor-Pelhřimov-Havl.Brod-Žďár N.S.-
Sebranice
<br> v místě km 218,180 vlevo jejího provozního staničení,tj.ve městě Kunštát na nám.Krále Jiřího ulici
ve směru jízdy Kunštát-Rozseč nad Kunštátem za křižovatkou s místní komunikací Radnická,na pozemku
parcelní číslo 1048 v katastrálním území Kunštát na Moravě,okres Blansko,kraj Jihomoravský
dle jednoduché projektové dokumentace resp.situace s navrhovanou dopravní značkou B 28 „Zákaz
zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 4 „Délka úseku“ s vyznačeným textem „50 m“ (dále jen dokumentace) <,>
<br> v rámci zvýšení bezpečnosti silničního propvozu
<br> tak,jak je vyznačeno v dokumentaci,která je přílohou tohoto návrhu <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,v souladu s ustanovením § 172 odst.1 správního řádu
návrh stanove...

Načteno

edesky.cz/d/3981592

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz