« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Přechodná úprava provozu - Šléglov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ (stanoveno)
„tn-mí !ÚĚ'JHI: ' - délka pracovního mista mu.za m „- - proti-k řízeni pod sllnlcl.poděl zllníca výkop
<br> Slogrov
<br> jší!
<br>.= STANOVENO Eau: &? "ena Zo
<br>.<.>.-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK DBOR DOPRAVY
<br> mnm?
<br> i!
<br> Legend a:
<br> u - - podvrt pod sllniui llh'44645 _ - pluchu záboru mechanizaci _ - pracavni misto (výkup)
<br> © - navržené dopravní značení © F2 - stávaíicř dopravní značení
<br> © PZ - zrušené stávající dopravní značení
<br> Souhlasíme s přechodnou úpravou pravazu,uzavírka—u pozemní komunikace.V souladu 5 ustanovením š 36 odst.3 zák.č.50012094 Sb.Správním řádu se vzdáváme prava vyjádřit se k podkladům rozhmžnutl <.>
<br> Dopravní značení.které bude v rozporu s přechodným dopravním mačenlm bude docasne zakryto <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dale POZ) na sil cích |.lřícly bude provedeno v základní veliknsíí folii tř.2 (příp.I?.3) a na pozemních komunikacích nižších tříd bude PDZ provedeno v základní veíikasti faííi II.1.PDZ bude osazeno dle TP 66 <.>
<br> WPRAGOVAL VAŠUT [ KONTRGLOVAL JANATA
<br> coemem,s.r.o.“
<br> ZHOTUV'IFEL AGRO ZS MORAVA.mot s.ro.NVB LINE s.r.o <.>
<br> ““NA samce 4545.zAaoR FRO cukrem-718
<br> K FROVEDE PODVRTU mmummcs %ŽWĚŠ'É
<br> v::ulgnvuuneu
<br> WKRES SITUACE DGPRAVMHO omezení 75 4“ 531
<br> DaTuM |1u.&.Zaan
<br> ' : J našem.ZK-ZD-OGOG
<br> Pudpín:
<br>.g <.>
<br> Gvar'am: dne:_ * óJtMUaF“,„ _
<br> Muni: odbor
<br> urad,“"“"" nfo-r dl
<br> um ark
<br> LEGENDA : _„---.<.>.<--- PRhoxDoóov-PVCDNtsunaccazmm _ +: ---.<.>.:--.ODTOKZČOVDORECIPíENTU-PVCKGDN15Gdi.cc329,20m am:gššzgecš;* Wusmí OBJEKT + CHRANíCKA DN 300 dl.11,0 m + ŠACHTA DN 400 NA omoxu z tov () (tov AS-VARIOCOMP 15x PŘÍVOD EL.ENERGIE z Rozvonú DBJEKTU UBYTOVAcíi-lo ZAŘÍZENI GP.27 u—-—— ŠACHTíCE Duvcmnm + PRIVOD VZDUCHU di.cm 1.0 m Cj ŽUMPA-STÁVAJICÍJÍW SPLAŠKOVÝGH common vonaoma -.<.>.<.> : ---.<.>.: --- STÁVMÍCÍPŘÍTOKOVÁ KANALIZACEDOŽUMPY : na! : = : :=! =- = !
<br> LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :
<...
Přechodná úprava provozu Šléglov
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 66462/2020
<br> Naše sp.zn.: 65460/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 24.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0266DRM*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 23.6.2020 žádost od
<br>
<br> Coronela,s.r.o <.>,IČO: 29276012,Šléglov 27,788 25 Šléglov
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/44645 (v úseku mezi
<br> čísly 28 a 44) v obci Šléglov,z důvodu uložení potrubí pro domovní ČOV – akce: „Protlak DN 300
<br> pro uložení potrubí pro D ČOV - Šléglov č.p.27“ v termínu do 30.7.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 24.6.2020 č.j.KRPM-64436-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77...

Načteno

edesky.cz/d/3978398

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz