« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3271785.pdf
1|4
<br> Naše čj.: MUSP 65147/2020
Naše sp.zn.: 11948/2020 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX0264KZV*
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ŠUMPERKA PRO ROK 2020
<br> město Š u m p e r k
zastoupené: Ing.Martou Novotnou,1.místostarostkou
sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
IČO: 00303461
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Šumperk
číslo účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> a
<br> TJ Šumperk,z.s <.>
zastoupený: Jarmilou Hynkovou
sídlo: Šumperk,Žerotínova 1691/55,PSČ 787 01
IČO: 14617790
bankovní spojení: ČS a.s <.>,pobočka Šumperk
číslo účtu:
telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.352/19 ze
dne 12.12.2019 tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Šumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.321/19 ze dne
31.10.2019 <.>
<br> Článek I <.>
Povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 61.000 Kč (šedesát jedna tisíc korun
českých) <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka
č.509/20 ze dne 18.06.2020 <.>
<br> 3.Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy,pokud příslušný orgán poskytovatele svým usnesením nestanoví
jinak <.>
<br>
<br> 2|4
<br> Článek II <.>
Účel a časová použitelnost dotace
<br> 1.V souladu s ust.§ 10a odst.5e) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),stanovuje poskytovatel,že příjemce
smí dotaci použít na náklady spojené s dopravou dětí do plaveckého bazénu v Zábřehu na Moravě <.>
<br> 2.Poskytovatel v souladu s ust.§ 18 odst.5 zákona o rozpočtových pravidlech,stanovuje příjemci,že je povinen
poskytnutou dotaci zrealizovat a profinancov...

Načteno

edesky.cz/d/3978395


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz