« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3271785.pdf
1|4
<br> Naše čj.: MUSP 65159/2020
Naše sp.zn.: 25146/2020 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX0264LLM*
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ŠUMPERKA PRO ROK 2020
<br> město Š u m p e r k
zastoupené: Ing.Martou Novotnou,1.místostarostkou
sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
IČO: 00303461
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Šumperk
číslo účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> a
<br> FbC Asper Šumperk,z.s <.>
zastoupený: Ing.Petrem Matějem
sídlo: Šumperk,Šmeralova 766/4,PSČ 787 01
IČO: 26550881
bankovní spojení: KB a.s <.>,pobočka Šumperk
číslo účtu:
telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.352/19 ze
dne 12.12.2019 tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Šumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.321/19 ze dne
31.10.2019 <.>
<br> Článek I <.>
Povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 130.000 Kč (jedno sto třicet tisíc korun
českých) <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka
č.511/20 ze dne 18.06.2020 <.>
<br> 3.Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy,pokud příslušný orgán poskytovatele svým usnesením nestanoví
jinak <.>
<br>
<br> 2|4
<br> Článek II <.>
Účel a časová použitelnost dotace
<br> 1.V souladu s ust.§ 10a odst.5e) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),stanovuje poskytovatel,že příjemce
smí dotaci použít na zvýšené náklady za pronájmy hal a tělocvičen <.>
<br> 2.Poskytovatel v souladu s ust.§ 18 odst.5 zákona o rozpočtových pravidlech,stanovuje příjemci,že je povinen
poskytnutou dotaci zrealizovat a profinancovat nejpozději do 31...

Načteno

edesky.cz/d/3978392

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz