« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Cáslečna uzavírbsa sil.IIIFSEBIG ul,Kamenická \: Sumperku <.>
<br> ástečná uzav k
<br> \
<br> uI.Temenická v Šumperku
<br> „unum-unum Puma—n mmm: na za
<br> Přechodné _dopravní značení MK ul.Fibichova Šumperk <.>
<br> Přechodné doprayni značení MK ui.Fibichova Sumperk <.>
<br> Mn.“ pmvlunv.am
<br> ili! ng 9 w
<br> in a
<br> f- a
<br> <
<br> C4a+SV1 C4h+SV1 A
<br> & “5 č 5355503; m XXX.XXm m %
<br> na > > a.<.>.„ <.>
<br> U'
<br> mmm mea-evo G "U % ů
<br> EZB bude osazeno min.1 dni dopředu s datem plalnusli <.>
<br> Pro zajištění bezpečnosti & plynulosti silničního provozu bude při nedostatečných rozhledových podmínkám ( např.umlstěnl vozidel stavby v prostoru praoovnlho mlsla na komunikaci.umlslění stavenišlnlho materiálu a techniky aid.<.>.),při tvorbě
<br> kolon a při snlžané viditelnosti (mlha,sněžení.hustý déšť apod.).provoz řízen aplikaci ručního řlzonl provozu náležitě poučenou osobou na mista akce za podmínek,dle ust.& 79 zák.3612000 Sb.<.> která bude vybavena & označena dle vyhlášky č.2942015 Sb <.>
<br> STANOVENO tw šli.?ělýz?
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> MĚSTSKÝ'ÚŘAD ŠUMPERK í)DBORlDOPRAVY
<br> DODPÍS
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX
<br> Datum: X.X.XXXX
<br> Čás_tečná uzavírka _MK ul.Caikovského v Sumperku <.>
<br> Adresa provozovny: Pavelkova 1
<br> Olomouc 772 00
stanovení
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 63872/2020
<br> Naše sp.zn.: 62977/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 17.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0262RVS*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 16.6.2020 žádost od
<br>
<br> VK - AQUA OLOMOUC,spol.s r.o <.>,IČO: 25371878,Dolní 81/20,783 13 Štěpánov,kterou
<br> zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00
<br> Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/36916 ul Temenická
<br> (v úseku mezi křižovatkami ul.Langrova a ul.Fibichova) a na místních komunikacích ul.Fibichova
<br> a ul.Čajkovského v Šumperku,z důvodu úpravy vodovodu a kanalizace – akce: „Stavební úprava
<br> vodovodu a kanalizace Čajkovského,Šumperk“ v termínu od 13.7.2020 – do 16.10.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 17.6.2020 č.j.KRPM-64436-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s §...

Načteno

edesky.cz/d/3978378

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz