« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: 236 001 111,fax: 236 007 142
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o projednání návrhu zadání změny
<br> Z 3433/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 47 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy
- Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,oznamuje projednání
návrhu zadání změny Z 3433/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále
jen „návrhu zadání změny“) <.>
<br> Pořízení změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy
(dále jen „ZHMP“) č.13/17 ze dne 23.1.2020 <.>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny je zveřejněna na úřední desce
Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova 35/29,Praha 1,v době od 23.6.2020
do 23.7.2020 včetně <.>
V téže době je v souladu s § 47 odst.2 a § 20 stavebního zákona návrh zadání změny vystaven
k veřejnému nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu v sekci
O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Změny územního plánu
(Aktuálně pořizované změny → Změna 3433)
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
<br> - v tištěné podobě - po předchozí telefonické (tel.236 004 861) nebo emailové
(karolina.nixbauerova@praha.eu) domluvě v kanceláři č.350 UZR MHMP <,>
Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1.Žádáme však z bezpečnostních hygienických
důvodů o upřednostnění nahlížení dálkovým přístupem <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky – oznámení o projednání návrhu zadání změny,tj <.>
do 23.7.2020 včetně,může každý ...

Načteno

edesky.cz/d/3964740

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz