« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Návrh změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh změn Z 2979/09, Z2984/09 a Z 3028/09 ÚP SÚ HMP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br>
Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhů změn
<br> Z 2979/09,Z 2984/09 a Z 3028/09
vlny 09
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 20 – nová čistírna odpadních vod na Sychrově;
<br> MČ Praha Petrovice – provozování hippoterapie,jezdecké školy;
MČ Praha Čakovice – vybudování zahradnictví s bydlením)
<br> a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br>
V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2979/09,Z 2984/09 a
Z 3028/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
„Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušných
návrhových dokumentací <.>
Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/93 ze dne 6.9.2018,č.34/20 ze dne 22.2.2018 a č <.>
37/51 ze dne 17.5.2018,kterými byla schválena zadání těchto změn <.>
Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace
v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodické
sdělení“),proběhne jednání k níže uvedeným změná...

Načteno

edesky.cz/d/3961553

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz