« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Návrhy změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav
U 1359/06 a U 1360/06
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhů změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny
06 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny
ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušné návrhové
dokumentace <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy
č.12/12 ze dne 12.12.2019,kterým bylo schváleno zadání těchto změn <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace
v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodické
sdělení“),proběhne jednání k výše uvedeným změnám takto:
<br> Společné jednání se bude konat dne 8.7.2020 od 9.00 hod <.>
<br> Vzhledem k tomu,že krizová opatření týkající se shromažďování většího počtu osob na
jednom místě stále trvají,a na základě doporučení obsažených v metodickém sdělení,se
bude společné jednání konat prostřednictvím on-line streamované
videokonference.Toto projednání,které bude mimo jiné obsahovat i výklad k návrhům
Změn ÚP,bude možné zhlédnout na níže uvedené i...

Načteno

edesky.cz/d/3961552

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz