« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Zápis z 10.veřejného jednání Zastupitelstva MČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 10. veřejného jednání zastupitelstva MČ
Zápis
<br> z 10.veřeiného zasedání Zastupitelstva MČ Praha—Královice konaného dne 15.6.2020 na úřadu MC Praha—Královice
<br> Přítomni: dle prezenční listiny
<br> Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod <.>
<br> Starosta přivítal přítomné a konstatovaL že Zastupitelstvo je při zahájení přítomno v počtu 5 členů a je tedy usnášeníschopné <.>
<br> Ověřovatelé zápisu: Bc.XXXXX XXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Nejdříve byla provedena kontrola zápisu z X.veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha- Královice.Starosta překontroloval všechna usnesení z 9.veřejného zasedání zastupitelstva.Všechna usnesení byla splněna
<br> K bodu 1.- Návrh pořadu jednání
<br> Starosta přečetl upravený návrh programu 10.veřejnéhojednání Zastupitelstva.Poté se zeptal přítomných.zda nemají nějaké návrhy na doplnění bodů do programu <.>
<br> Starosta dal hlasovat o upraveném programu jednání <.>
<br> Hlasování: pro 5 hlasů Návrh přijat <.>
<br> Zastupitelstvo schvaluje upravený program jednání 10.veřejného zasedání ZMČ <.>
<br> K bodu 2.— Zpráva o plnění rozpočtu k 31.5.2020 Zastupitel lng.Rathouský informoval přítomné o plnění rozpočtu k 31.5.2020 <.>
<br> Připomínky: ------------
<br> Návrh usnesení č.1/10 Zastupitelstvo městské části Praha—Královice
<br> [.bere na vědomí _ zprávu o plnění rozpočtu MC k 31.3.2020
<br> 11.schvaluje „ hospodaření MC k 31.5.2020 dle přiloženého rozboru s celkovým výsledkem:
<br> Hlavni činnost: Příjmy 3.357.446,56Kč Výdaje 1.3441586,10 Kč
<br> Zdaňavana' činnost: Výnosy 24308830 Kč Náklady 105386316 Kč
<br> Jiné návrhy: --------- Hlasování: pro 5 hlasů.usnesení přijato <.>
<br> K bod—ul — NávrMentarizMaie-tku a záv__azků za rok 2019
<br> Účetní seznámila přítomné s inventarizací majetku a závazků MČ za rok 2019.Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti <.>
<br> Připomínky: -------------------
<br> Návrh usnesení č.2/10 Zastupitelstvo městské části Praha _ Královice
<br> I.bere na vědomí inventarizační zprávu MC Praha—Královice za rok 2019.Přehled pohledávek a ...

Načteno

edesky.cz/d/3955059

Meta

Prodej   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz