« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vydání změn vlny úprav ÚP SÚ HMP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br>
o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav
U 954/02,U 1172/02,U 1268/02,U 1270/02,U 1280/02,U 1284/02,U
<br> 1289/02,U 1300/02,U 1306/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02,U
1172/02,U 1268/02,U 1270/02,U 1280/02,U 1284/02,U 1289/02,U 1300/02,U
1306/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č <.>
34/27 ze dne 22.2.2018,č.35/23 ze dne 22.3.2018,č.37/48,37/49 a 37/50 ze dne 17 <.>
5.2018 a č.38/16 ze dne 14.6.2018,kterými bylo schváleno zadání těchto změn <.>
Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v
rámci společného jednání o návrzích změn dne 26.4.2019 <.>
Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změny ÚP vydávají <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
území České republiky (dá...

Načteno

edesky.cz/d/3938864

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz