« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změny vlny 07
Z 1424/07
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 12,k.ú.Komořany,výstavba obytných domů)
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání
veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.13/30
ze dne 24.1.2008,kterým bylo schváleno zadání Změny ÚP,a na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.9/11 ze dne 19.9.2019 o pokračování pořizování Změny
ÚP ve smyslu § 55 odst.3 stavebního zákona poté,kdy byla projednaná a opatřením
obecné povahy č.46/2016 vydaná Z 1424/07 v roce 2017 zrušena rozsudkem č.j.11A
23/2017 MS v Praze <.>
<br> Zpracovaný návrh Změny ÚP odstraňuje výtky soudu a navazuje na poslední soudem
nezpochybněný krok,tj.společné jednání o návrhu změny podle § 50-51 stavebního
zákona,zahájením řízení o vydání změny podle § 52 stavebního zákona <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.3 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změna ÚP vydává <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva...

Načteno

edesky.cz/d/3938863

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz