« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Návrh změn vlny 10 ÚP HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh změn vlny 10 ÚP HMP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i áns ké nám.2 /2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> te l.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o společném jednání a vystavení návrhů změn
<br> 2992/10,3035/10,3055/10,3064/10,3066/10,3067/10,3076/10,3077/10 <,>
<br> 3078/10,3095/10,3106/10 a 3108/10
vlny 10
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> a
<br> vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br>
V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
<br> hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
<br> plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhů změn č.2992/10,3035/10,3055/10 <,>
<br> 3064/10,3066/10,3067/10,3076/10,3077/10,3078/10,3095/10,3106/10 a 3108/10
<br> vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“)
<br> společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušných návrhových
<br> dokumentací <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
<br> udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
<br> Zastupitelstva hl.m.Prahy č.38/98,38/17,38/18,38/100,38/101,38/96,38/105 a
<br> 38/107 ze dne 14.6.2018,kterými byla schválena zadání těchto změn <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
<br> v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
<br> území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
<br> sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace
<br> v době pandemie,č.j.MMR-20343...

Načteno

edesky.cz/d/3925437

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz