« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav
<br> U 1361/06
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.12/13
ze dne 12.12.2019,kterým bylo schváleno zadání této změny.Tímto usnesením bylo
zároveň rozhodnuto o jejím dalším pořizováním zkráceným způsobem dle § 55b
stavebního zákona <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změna ÚP vydává <.>
Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace
v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodické
sdělení“),proběhne řízení o vydání výše uvedené změny takto:
<br> Veřejné proje...

Načteno

edesky.cz/d/3925436

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz