« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚR ČEZ trafostanice, VN,NN,přípojky a HDV 27618 2019 rozhodnutí
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 53628/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 27618/2019 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX025PPJ0*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 25.05.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 18.03.2019 podala
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,IČO 28628250,Sokolská 137/45,757 01
<br> Valašské Meziříčí 1 <,>
<br> pověřen k jednání za společnost je XXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Za Tratí 257,788 13
<br> Vikýřovice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> 2 trafostanice,nadzemní přípojka VN <,>
<br> 3 větve nového zemního vedení NN <,>
<br> 2 přípojky a 4 hlavní domovní vedení pro RD v obci Písařov
dokumentace pod názvem
<br> "Písařov-nad školou,nové VNv,DTS,NNv"
Číslo stavby: IE-12-8006240
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích st.p.235 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.237/1 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří),st.p.331 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.333 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),st.p.343 (zastavěná plocha ...

Načteno

edesky.cz/d/3899993

Meta

Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz