« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Nařízení HMP č.1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení HMP č.1/2020
1 <.>
<br>
NAŘÍZENÍ <,>
<br>
kterým se mění nařízení č.20/2006 Sb.hl.m.Prahy,o maximálních cenách
osobní taxislužby,ve znění nařízení č.7/2013 Sb.hl.m.Prahy
<br>
<br>
Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 13.1.2020 vydat podle § 44 odst.2 zákona
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění zákona č.320/2002 Sb <.>,a § 4a odst.1 písm.a)
zákona č.265/1991 Sb <.>,o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,ve znění zákona
č.135/1994 Sb.a zákona č.320/2002 Sb <.>,toto nařízení:
<br>
Čl.I
<br>
Nařízení č.20/2006 Sb.hl.m.Prahy,o maximálních cenách osobní taxislužby,ve znění
nařízení č.7/2013 Sb.hl.m.Prahy,se mění takto:
<br>
1.§ 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
<br>
Výše maximální ceny
<br>
(1) Vozidlo se spalovacím motorem
<br> Jednorázová sazba 60 Kč/jízda
<br>
Čekání 7 Kč/min
<br> Jízda na území hlavního města Prahy 36 Kč/km
<br>
<br> (2) Elektromobil
<br> Jednorázová sazba 70 Kč/jízda
<br>
Čekání 7 Kč/min
<br> Jízda na území hlavního města Prahy 39 Kč/km“ <.>
<br>
2.V § 3 odst.1 se slova „uskutečněné veškerými vozidly taxislužby“ nahrazují slovy
„uskutečněné veškerými vozidly“ <.>
<br>
3.V § 3 odst.4 se slova „pohyb vozidla taxislužby po pozemní komunikaci“ nahrazují slovy
„jízda,která byla započata a ukončena“ <.>
<br>
4.V § 3 se doplňuje odstavec 6,který zní:
„(6) Maximální cena je XXXX XXXXXXX,ke které není možno připočítávat jakékoliv
příplatky.“ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5.V § 3 se doplňuje odstavec 7,který zní:
<br> „(7) Elektromobilem se rozumí silniční vozidlo,kterému byla přidělena státní poznávací
značka elektrického vozidla.“ <.>
<br>
<br>
<br> Čl.II
<br>
Účinnost
<br>
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.února 2020 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> MUDr.XXXXXX H ř i b,v.r <.>
primátor hlavního města Prahy
<br>
doc.Ing.arch.XXXX H l a v á č e k,v.r <.>
<br> náměstek primátora hlavního města Prahy

Načteno

edesky.cz/d/3850838

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz