« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Nařízení HMP č.5/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení HMP č.5/2020
5 <.>
NAŘÍZENÍ
<br> o zřízení přírodní rezervace Prokopské údolí včetně ochranného pásma
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 16.3.2020 vydat podle § 44 odst.2 zákona
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění zákona č.320/2002 Sb <.>,a § 77a odst.2 zákona
č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění zákona č.349/2009 Sb <.>,toto nařízení:
<br>
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> ZŘÍZENÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE PROKOPSKÉ ÚDOLÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO
PÁSMA A STANOVENÍ JEJÍCH BLIŽŠÍCH OCHRANNÝCH PODMÍNEK
<br> § 1
<br> Předmět úpravy
<br>
(1) Zřizuje se přírodní rezervace Prokopské údolí (dále jen „přírodní rezervace“) <.>
<br> (2) Předmětem ochrany přírodní rezervace je ojedinělá geologická a geomorfologická lokalita
s význačným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,zejména suchomilných
druhů.Jsou zde zastoupena především tato společenstva:
<br> a) vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) (T6.2B) <,>
<br> b) panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) (T3.1 <.>,T3.2) <,>
<br> c) polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
(T3.3D,T3.4D) <,>
<br> d) lesy svazu Tilio-Acerion na svazích,sutích a roklích (L4) <,>
<br> e) hercynské dubohabřiny (L3.1) <.>
<br> (3) Předmětem ochrany jsou dále významné geologické profily a geologické a geomorfologické
fenomény,jako jsou například:
<br> a) Novoveské vulkanické centrum,tvořené pyroklastiky a bazalty silurského stáří (Hemrovy
skály) <,>
<br> b) skalnaté svahy Butovického hradiště <,>
<br> c) břehy nad Prokopským a Dalejským potokem spolu s řadou opuštěných lomů <.>
<br> (4) V území je rovněž odkryt souvislý geologický vrstevní sled od svrchního ordoviku (kosovské
souvrství) až po střední devon (srbské souvrství) s bohatými nálezy fosilií <.>
<br> (5) K zabezpečení přírodní rezervace před rušivými vlivy se zřizuje ochranné pásmo <.>
<br>
<br> 2
<br>
§ 2
<br> Vymezení přírodní rezervace a ...

Načteno

edesky.cz/d/3850833

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz