« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Projednání změn 09 úprav SÚ HMP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav
<br> U 1372/09 a U 1373/09
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> Touto vyhláškou oznamujeme stanovení nového termínu veřejného projednání níže
uvedených změn a navazujeme jí na dříve doručené vyhlášky "Veřejná vyhláška –
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy",zveřejněná dne 10.3.2020 a
"Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn U 1372/09 a
U 1373/09 vlny 09 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy" <,>
zveřejněná dne 7.4.2020 na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy.Původní termín
veřejného projednání byl stanoven na 9.4.2020 a musel být z důvodu mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády,přijatých na základě
vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen
„krizová opatření“),zrušen <.>
<br> S odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání
územně plánovací dokumentace v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4 <.>
2020 (dále jen „metodické sdělení“),proběhne další řízení o vydání níže uvedených změn
takto:
<br> Všechna dosud zaslaná stanoviska,připomínky a námitky k projednávané územně
plánovací dokumentaci zůstávají v platnosti.Konec lhůty pro jejich uplatnění je stanoven
termínem konání veřejného projednání <.>
<br> Veřejná vyhláška je doručována v souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
...

Načteno

edesky.cz/d/3828689

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz