« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Bl Celková situace stavby Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST u tenisu_XXXX/X
<br> 7g7 01 SUMPERK
<br> IC: 03938760
<br> "'S'TANOVENO _tfcysv vami ZNAČKA
<br> MESTSKY ÚŘAD _,“ f“ šUMPEíRK _- : ;;" ža
<br>.:,_ \ _QDRQR DoRRAvY; „_ __,<.>.“*.<.> _.<.> mms _I/z
<br> Chodník v obci Ruda na_d Moravou _ DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS) PARE:
<br> SldUUd
<br> AAVHdOG Roam- HHHdWHS avan RHSLSRW
<br> mw.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ozez' » wc
<br> “faunu-.r VALÁIVNL /
<br> j g; 9“ mzhwuw „533
<br> | ' ! »uřrčžššDš—m M „„ JW :" L'ZE sm- mlnnw mmm—saw Amin mmm: © „___m,' © ' rno-mm furanu-Mm ma.<.>.Magma © _: „7.\__ mm 0 M 21 A 0 N VLS „w.- „mmm mm _ „mmm ___ ___
<br>.<.>.<.> <.>
<br> „„„„„„„„„
<br> 725W <,>
<br> čná uzavírka sil.||/369 ul.Olšanská a |||/36917 ul.U Zámku ___obci Buda n.<.> o Moravou
<br> uf
<br> :" :!
<br> i
<br> í
<br> - „snaž-10
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> SW
<br> Mim-nc
<br> at>-su
<br> max'ínm
<br> mm.am
<br> mm 3m
<br> „ <.>
<br> !
<br> m cx: m mmm
<br> gw
<br> Ž; 3 15 m-snm Woo-nc“ 15 SMÚM
<br> 4% %
<br> r: ; mm ; * % me"—$% a __: a v ': “' ig Vypracoval: Velsef Lukáš.a" ! Š Datum: 12.3.2020 0 Pro zajištění bezpečností a plynulosti silničního provozu bude pň nedostatečných rozhledových podmínkách ( např.umístění 332212333!352213333zm vozidel stavby v prostoru pracovního místa na komunikaci,umístěni staveništnlho materiálu a techniky atd.<.>.),pň tvorbě voba Ruda nad Moravou Atcsapwvanwny: „mmm kolon a při snížené viditelnosti (mlha,sněžení.hustý déšť apod.),provoz řízen aplikací ručního řízení provozu náležitě poučenou memu-4:77:00 osobou na místě akce za podminek,die usi.& 79 zák.36112000 Sb <.>,která bude vybavena & označena dle vyhlášky č.2949015 Sb <.>
g3197654 001
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 35201/2020
<br> Naše sp.zn.: 34174/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 24.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0251X1M*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 23.3.2020 žádost od
<br>
<br> SUEZ Technický servis s.r.o <.>,IČO: 26836980,Hybešova 523/10,78701 Šumperk,kterou
<br> zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00
<br> Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/369 (v úseku od č.170
<br> po křižovatku se silnicí III/36917) a III/36917 (v místě křižovatky se silnicí II/369) v k.ú.Ruda
<br> nad Moravou,z důvodu stavebních úprav - akce: „Dešťová kanalizace a chodník v obci Ruda nad
<br> Moravou“ v termínu od 6.4.2020 – do 30.9.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 23.3.2020 č.j.KRPM-35643-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <...

Načteno

edesky.cz/d/3722857

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz