« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3111975.pdf
1|4 Naše čj.: MUSP 8724/2020 Naše sp.zn.: 111880/2019 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX0241KAD* VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ŠUMPERKA PRO ROK 2020 město Š u m p e r k zastoupené: Ing.Martou Novotnou,1.místostarostkou sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01 IČO: 00303461 bankovní spojení: očka Šumperk číslo účtu: jako poskytovatel a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu,zájmové sdružení právnických osob zastoupené: Ing.Adamem Kalousem,předsedou správní rady sídlo: Šumperk,Kladská 233/1,PSČ 787 01 IČO: 68923244 bankovní spojení: umperk číslo účtu: telefon: jako příjemce uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.352/19 ze dne 12.12.2019 tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.321/19 ze dne 31.10.2019.Článek I.Povinnosti poskytovatele 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 110.000 Kč (jedno sto deset tisíc korun českých).2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.352/19,354/19 a 378/19 ze dne 12.12.2019.3.Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy,pokud příslušný orgán poskytovatele svým usnesením nestanoví jinak.2|4 Článek II.Účel a časová použitelnost dotace 1.V souladu s ust.§ 10a odst.5e) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),stanovuje poskytovatel,že příjemce smí dotaci použít na výdaje spojené s údržbou lyžařských běžeckých tras,s údržbou lyžařského značení,s administrací,koordinací údržby lyžařských běžeckých tras,na výdaje spojené s provozem aplikace pro sledování sněžných vozidel a na výdaje spojené s provozem Cyklo & tourist busu v Jeseníkách.2.Poskytovatel v souladu s ...

Načteno

edesky.cz/d/3708128


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
31. 03. 2020
31. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz