« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 - Jeseníky film office

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva - Jeseníky film office.pdf
umperk
<br> Naše čj.: MUSP 22024/2020 ' Naše sp.zn.: |
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
<br> o POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU MĚSTA ŠUMPERK/\ PRO ROK 2020
<br> městoŠumperk
<br> zastoupené: Ing.Martou Novotnou,1.místostarostkou sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
<br> IČO: 00303461
<br> bankovníspojení: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Šumperk číslo ůčtu: 27-1905609309/0800
<br> jako poskytovatel
<br> Jeseníky — Sdruženícestovního ruchu
<br> zastoupené: lng.Adamem Kalousem,předsedou sídlo: Jeseník,Palackého 1341/2,Psčz790 01 IČO: 68923244
<br> bankovníspojení:
<br> číslo účtu:
<br> telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne.měsíce a roku vsouladu susnesením Zastupitelstva města
<br> _ <,>
<br> Šumperka c.383/19 ze dne 12.12.2019 tuto smlouvu o poskytnutí dotace zrozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy o poskytnutí dotace zrozpočtu města Sumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.321/19 ze dne 31.10.2019 <.>
<br> 1|5
<br> Článek |.Povinnosti poskytovatele
<br> Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci vevýši 70.000; Kč (sedmdesát tisíc korun českých) <.>
<br> Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Sumperka č.383/19 ze dne 12.12.2019 <.>
<br> Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.pokud příslušný orgán poskytovatele svým usnesením nestanovíjlnak <.>
<br> ')
<br> 2|5
<br> Článek ll <.>
<br> Účel a časová použitelnost dotace
<br> Vsouladu sust.š 10a odst.Se) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidiech“).stanovuje poskytovatel,že přúemce smí dotaci použít na výdaje spojené
<br> s provozem Regionálnífilmové kanceláře Jeseníky Film Office <.>
<br> Poskytovatel vsouladu sust.& 18 odst.5 zákona o rozpočtových pravidlech,stanovuje příjemci,že je povinen poskytnutou dotaci zre...

Načteno

edesky.cz/d/3704569


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
22. 05. 2020
21. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz