« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2017-4945.pdf (126 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
nám.Míru 1,344 20 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP/4945/2017
NAŠE Č.J.: MeDO-34984/2019-Lah
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> Ing.Lahoda
379 719 182
379 722 763
jiri.lahoda @mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 22.05.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
<br> VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTÍN
<br> MěÚ Domažlice,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání územního plánu Drahotín pořídil v souladu s § 50
až § 52 stavebního zákona návrh územního plánu Drahotín projednal ho s dotčenými orgány,krajským
úřadem a příslušnými obcemi <.>
<br> Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst.1 stavebního zákona ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu ve znění pozdějších
předpisů a oznamuje,že se veřejné projednání k návrhu územního plánu Drahotín koná
<br> ve středu 26.června 2019 v 15:00 hodin
<br> v budově hasičské zbrojnice v Drahotíně
<br> Do upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Drahotín je možno nahlédnout:
<br> u pořizovatele:
MěÚ Domažlice,odbor výstavby a územního plánování,náměstí Míru 1,Domažlice IV.patro č.dv.405 <,>
především v úřední dny (pondělí a středa 7:30 - 17:00 hod <.>,úterý a čtvrtek 7:30 - 15:00) nebo dle
telefonické domluvy <.>
<br> vzdáleným přístupem na internetových stránkách města Domažlice:
https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/Drahotín/
<br> a v obci,pro kterou se ÚP pořizuje: Obec Drahotín,Drahotín č.p.72,345 22 Poběžovice
<br> Upozornění:
<br> Námitky proti územnímu plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednán...

Načteno

edesky.cz/d/3007343

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz