« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - návrh OOP-stan.míst.úpravy na MK-Břetislavova, Kunešova a Pivovarská ul. Domažlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

34407_pril.pdf (1109 kB)
Publikace dat ISKN Tisk - Us :234ms.1372 prvků <.>
<br> http-"-'sgi—nal1[izenidoknxalá-.cz!marushkafprinmspx
<br> ň -.;? & Živá;
<br> litam/r.T „rv Šý : i <.>
<br> fáá Zuana :
<br> ___— <,>
<br> 4%? b'!
<br> Hsvlfčkova.ML 4293115
<br> IQ; 551
<br> _ 255?
<br> O <.>
<br> 445W:-
<br>.2551?
<br> L EG E NDA lnmu-ngi-nahlizenidokneuzk.CL.-'nnarushkafprintaspx
<br> vúorfxe'ww
<br> yun mian tmpng
<br> :,552.33
<br> ---—-—-——-:- 4“-
<br> L „.<.>
<br> b.5.3019 |2:UO
34407.pdf (211 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-3546/2019
Č.j.: MeDO-34407/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 20.05.2019
<br> Veřejná vyhláška
<br> návrh opatření obecné povahy –
stanovení místních úprav provozů na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhů
města Domažlice,IČ: 00253316,se sídlem: náměstí Míru čp.1,344 20 Domažlice,podaných dne:
1) 14.03.2019; 2) 14.03.2019 a doplněného dne 18.03.2019; 3) 14.03.2019 a doplněného dne 17.05.2019,a
jejich projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje,územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k daným věcem vydal své souhrnné
vyjádření č.j.: KRPP-41521-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 01.04.2019 <,>
<br> oznamuje
<br> následující návrh opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu,kterým se navrhuje stanovení těchto místních úprav provozů na dotčených
pozemních komunikacích:
1) místní komunikace – Břetislavova ulice,ve: městě Domažlice <,>
a) nahradit na stávající svislé informativní zónové dopravní značce IZ 8a Zóna s dopravním omezením
stávající symbol svislé zákazové dopravní značky B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech za
symbol svislé zákazové dopravní značky B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel;
b) u stávajícího symbolu dodatkové tabulky E 13 Text uvést text do souladu se současnou platnou
legislativou,tedy stávající text MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY změnit na text MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHU;
<br> 2) místní k...

Načteno

edesky.cz/d/3004021

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz