« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP-stan.přech.úprav provozu - uzavírky na III/0221 na Koráb-závody automobilů do vrchu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

33379_pril.pdf (614 kB)
„„
<br>.<.>.<.>.<.> f
<br> ;;:Z;
<br> móxnůmq„a„gůrnm„pum>mwp 3930me
<br> míč „„.„2.33 33.3
<br> p a |:: :]
<br>.Kout a Šumavě
<br> !u ti?-lil
<br> kalvrnélxmar:
<br> 1915 (:.25
<br> | E922
<br> LEGENDA K omízomé TRAS£ KDYNĚ-KORÁB
<br> I.B-16.6.2019 VZDY OD 7.30HOD DD 1.8 OOHOD
33379.pdf (218 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-4732/2019
Č.j.: MeDO-33379/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 15.05.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu spolku Automotospor Osek – z.s.<,>
IČ: 27036944,se sídlem: Hrdlovská čp.646,417 05 Osek,podaného dne: 13.05.2019 prostřednictvím pana
Vladimíra Krejčího,nar.: 09.02.1974,místem trvalého pobytu: Hrdlovská čp.646.417 05 Osek,a jeho
projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje <,>
územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k dané věci vydal své vyjádření
č.j.: KRPP-61261-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 26.04.2019,tímto opatřením obecné povahy zpracovaným
ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodné úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích <.>
<br> 1.DOTČENÝ ÚSEK POZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAH UZAVÍRKY PROVOZU : silnice III.tř <.>
č.0221,v km staničení: cca 2,110 (křižovatka silnice III.zř.č.0221 a místní komunikace v lokalitě
koupaliště Na Hájovně)-4,351 (křižovatka silnice III.tř.č.0221 a silnice III.tř.č.18413) (dle mapy
silniční sítě okresu Domažlice),v: katastrálním území Kdyně,úplná uzavírka provozu,pořádání
sportovních akcí – závodů automobilů do vrchu (seriál závodů Krušnohorský pohár) <,>
<br> dle informativního schématu situace s vyznačením předmětné uzavírky provozu na dotčené pozemní
komunik...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz