« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - SPDZ - ul. Vojtěchova - uzavírka provozu + zákazy stání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

29443pril.pdf (956 kB)
<<2©_„___ mgoěšocm mŠĚšocm GBE? ? ořmoš Saw
<br> 2%.vši/„AQQÍQQXW <.>,šmm_„„xo„.2moo
<br> 43,1 „„ „,<,> „„ „% „,Ě.<.> „ „;
<br> „
<br> MM
<br> „_ „_
<br>.<.> fm „ „ ;;zď.„„
<br>.„
<br> „„ <.>
<br> w
<br> a
<br> „ „ „„.Í.„.<.> „ „.„
<br> „ „ = „.a \lvni „ »MIHHHMMUUŽÍ „„ „ fil \\xď Í „.<.>.<.> „ „„ „ s >.<.> „ „ „ „.<,>
<br> Základní aplikace \ Domažlice http:/fmapymesto-domazlice.cýmapa./zakladnj—aplikacc/ÍřlbionO14&ly=hr,ad,pa&lbo=1&ly0:&.„
<br> HF“ a - = = * „_Fq ____ ;? :.<.> _.<.>
<br> mr; mw - „14erer * * ' * W" DNE
<br> 34.435720161 34 a; 201,6: P'LHTI gp _' 34 05 1075 <,>
<br> „mugo—3M om— miam 34 05,0
<br> ; I'll
<br> o; mh JM
29443.pdf (177 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Čj.: MeDO-29443/2019-Bra
Spis: OD – 4009/2019
Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
V Domažlicích dne 26.04.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu města Domažlice,IČ: 00253316,nám.Míru čp.1,344 20
Domažlice ze dne 17.04.2019,po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje,územního odboru Domažlice,dopravního inspektorátu Domažlice,č.j <.>
KRPP-57017-1/ČJ-2019-030106 ze dne 23.04.2019 <,>
<br> s t a n o v í
opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu následující přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci – ul <.>
Vojtěchova ve městě Domažlice za účelem označení úplné uzavírky provozu:
1.Dotčené úseky pozemní komunikace: ul.Vojtěchova ve městě Domažlice - uzavírka v úseku od
křižovatky ul.Vojtěchova a ul.Kozinova ke křižovatce ul.Vojtěchova a ul.Palackého – viz příloha
<br> 2.Stanovené dopravní značení: viz přílohy,B1 a Z2,B 24a,B 24b,parkoviště proti letnímu kinu:
B29,E8a,E8b,E8c,E13
3.Doba platnosti: 31.05.2019 od 07,00 hod.do 20,00 hod.- B1 a Z2,B 24a,B 24b
<br> od 24.05.2019 do 31.05.2019 - B29,E8a,E8b,E8c,E13
Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:
<br> 1.stanovené dopravní značky a dopravní zařízení budou instalovány bezprostředně před zahá...

Načteno

edesky.cz/d/2920371

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz