« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

109 137
č.j.musp 132600/2018
<br> studiím a ke studii hladiny akustického tlaku vypracovaným pro dokumentaci záměru,ze kterých jednoznačně vyplývá,že výsledky těchto studiíjsou zkreslené a nesprávné a v dané lokalitě dojde ke zhoršení kvality ovzduší i k nedodržení hiukových limitů.Z těchto studií dále podatel cituje jejich závěry,obě vyjádření v plném znění k tomuto podnětu k přezkumu stanoviska EEA přikládá <.>
<br> Závěr odborného vyjádření k rozptylovým studiím
<br> „Z uvedených připomínek a připomínek MZP vyplývá,že výsledky studie jsou významné podhodnoceně,nevypovídají správně o působení záměru na ovzduší a neměly by být brány v úvahu při hodnocení vlivu záměru na životní prostředí Pro správné posouzení je nutno použít korektni vstupní data,vypočítat podrobněji prostorové rozložení imisí a správně je interpretovat.Nejvýznamnější chybou uvedených rozptylových studií je nezahrnutí korektních hodnot pozad'ových koncentrací.Není možno u takto vypočtených výsledků vyhodnocovat absolutní hodnoty imisí,je možné pouze srovnat vliv záměru s vlivem stávajících zdrojů <.>
<br> Pak by se došlo ke korektnímu závěru,že záměr velmi pravděpodobně způsobí zhoršení kvality ovzduší nad povolené limity <.>
<br> Pokud by došlo ke správnému zhodnocení klimatických dat,dospělo by se k závěru,že umístěni tak velkého záměru tohoto.typu-v inverzní dolině je zhlediska ochrany ovzduší obecně nevhodné.“
<br> Závěr odborného vviádření ke studii hladiny akustického tlaku
<br> „Z uvedených připomínek vyplývá,že do výpočtu hlukové studie nejsou zahrnuty některé významné zdroje hluku,tj.štěpkovač s hladinou akustického tlaku na úrovni l_Aeq-8h 115 dB,v noční době ventilátory odtahu spalin (2x LAeq-Sh 92 dB) <.>
<br> Závěrem studie je uvedeno,že hladiny akustického tlaku v referenčních bodech na okraji chráněné zástavby lokality Ráječek v denní i noční době jsou menší než hodnoty hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v denní době (kromě noční doby pro ...
88 108
č.].MUSP 132600/2018
<br> zařízení Šumperk,a.s.ze dne 7.1.2009,tak i provozovatele této ČOV společnosti Šumperské provozní vodohospodářská společnost,a.s.ze dne 3.9.2010.Vžádném ztěchto vyjádření není stanovena podmínka týkající se ochranného pásma městské COV <.>
<br> Znění námitky účastníka H — 7.:
<br> 7.Rozpor s & 88 Stavebního zákona
<br> Stavební zákon přímo určuje,že pokud záměr klade požadavky na infrastrukturu,která dosud není vybudována,je podle 5 88 a dále podle 5,66 podmínkou pro pokračování řízení uzavřít Plánovací smlouvu,která podrobně řeší veřejnou dopravní infrastrukturu ve všech souvislostech.Zákon v případě ÚŘ přímo požaduje uzavření Plánovací smlouvy,nikoliv pouze jejínávrh <.>
<br> Odůvodněník rozhodnutío námitce účastnůta H _ 7.:
<br> Stavební úřad námitku zamítl,protože na dopravnía technickou infrastrukturu prumyslové zóny,ve které má být realizován záměr žadatele,bylo dne 8.9 2009 vydáno rozhodnutí o umístění stavby s názvem "Průmyslová zóna Leštinská — Zábřeh': spisová zn.- Žák 147/2009.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.8.2013 (rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j.KÚOK 49095/2013 ze dne 15.7.2013 o zamítnutí odvolánů.Stavební povolení bylo vydáno pod č.j.2016/1877/D0-MUZB-14 dne 23.1.2017 a nabylo právní moci dne 25.2.2017 <.>
<br> Znění námitky účastníka H - 8.:
<br> 8.Rozpor v závěru odborného posudku firmv EVČ s.r.o <.>
<br> V závěru odborného posudku EVČ s.r.o.(zpracovatel lng.Leoš Slabýjje chybně konstatováno,že záměr není v rozporu s Územním plánem velkého územního celku Jeseníky a dokumentem „Územně energetická koncepce mikroregionu Zábřežsko" <.>
<br> K uvedenému závěru konstatujeme,že Územní plán velkého územního celku Jeseníky byl nahrazen dokumentem “Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje".Zpracovatel se tudíž odvolává na již neplatný dokument! Dále konstatujeme,že schválený strategický dokument Územně energetická koncepce mikroregionu Zábřežsko" považuje variantu s realizací záměru za nevhodnou! Nelze t...
67 87
ČJ.MUSP132600/2018
<br> Rozptylová studie nehodnotí přednostně,jak se respondent domnívá,absolutní hodnoty imisí,ale přírůstky imisních koncentrací,jakjsou tyto výstupem programu SYMOS 97 <.>
<br> K hlukové studii lze uvést,že všechny zásadní zdroje hluku byly zohledněny,a to s rezervou,představující nezahrnutí protihlukové stěny do výpočtu hladin akustického tlaku.Domněnky o možném překročení hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor staveb jsou legální,nicméně se zde přikláníme k závěrům studie.Tato byla potvrzena autorizovanou osobou (zpracovatelem posudku EIA,str.11 posudku) jako způsobilá „.<.>.pro pokračování procesu posuzovánívlivů na životní prostředí i jako výchozí podklad pro další navazující přípravu záměru a příslušná správní řízení.“
<br> Pro další řízení tak byly stavebnímu úřadu předloženy dokumenty: „Studie — Výpočet hladiny akustického tlaku z provozu výrobního areálu pro výrobu papíru v průmyslové zóně Leštinská na jihovýchodním okraji města Zábřeh — stupeň DUR“ z 3.10.2008 včetně potvrzení platnosti této studie ze dne 9.5.2011.| na základě této studie bylo pro záměr žadatele vydáno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice (dne 4.12.2008,č.].H555M2SU2374S/071108).Stavebnímu úřadu bylo dále doloženo závazné stanovisko — souhlas s umístěním vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje,Odbor životního prostředía zemědělství ze dne 22.4.2016 č.j.KUOK 29310/2016.Podmínkou vydání takového stanoviska (na základě zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzdušD je předložení odborného posudku a rozptylové studie,na jejichž základě pověřený úřad své stanovisko vydává.Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje,Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: KUOK 44277/2017 ze dne 7.6.2017:
<br> Námitky Dodané v roce 2009 a v roce 2010 k závažnému stanovisku krajského úřadu ze dne 31.12.2008 podle dnes již neplatného zákona č.86/2002 Sb <.>,a zaslané krajskému úřadu až 24.4.2017 s žádostí o vyjádře...
46 66
Č.j.MUSP 132600/2018
<br> d) se záměrem žadatele souvisejí další územní rozhodnutí,která jsou s ním v přímé spojitosti.Před začátkem realizace záměru žadatele musí být realizována přeložka nadzemního vedení VN (vyvolaná výsadbou mimoareálové zeleně) do kabelového a vybudována kompenzační opatření — refugium.Před uvedením stavby do trvalého provozu musí být realizována technická a dopravní infrastruktura průmyslové zóny.Všechna zmiňovaná územní rozhodnutí již nebyla právní moci a stavební úřad posoudil,že není žádný důvod,proč by související dopravní a technická infrastruktura a revitalizační (kompenzačnl) opatření nemohla být vybudována <.>
<br> e) záměrje také v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.Výše uvedená předložená kladná stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována.Podmínky ze stanovisek,pokud již nebyly splněnyjejich zapracováním do dokumentace pro územní řízení,byly zapracovány do podmínek tohoto územního rozhodnutí.Mimoto se stavební úřad seznámil s rozhodnutími vydanými v rámci této stavby:
<br> - Městský úřad Zábřeh,oddělení dopravy — rozhodnutí — povolení zvláštního užívání silnic li/315 a |||/3701 v obci Zábřeh ze dne 16.1.2009 č.j.2009/122/DO-MUZB-2 <,>
<br> » Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství — rozhodnutí — povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů ze dne 26.11.2010 č.j.KUOK 9849/2010 <,>
<br> - Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor dopravy a silničního hospodářství — rozhodnutí H povolení umístěnístavebního objektu vsilničním ochranném pásmu silnice l/44 ze dne 29.6.2017 č.j.KUOK 65889/2017 <,>
<br> - Ministerstvo životního prostředí — rozhodnutí o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (o povolenívýjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů ze dne 26.11.2010 č.j.KUOK 9849/2010) ze dne 3.7.2018 č.j.MZP/2018/570/884 <.>
<br> Stavební úřad vypořádal veškeré rozpory,které vznikly v průběhu řízení a posoudil so...
35 45
č.].muse 132600/2018
<br>.došlo v k.ú.Zábřeh na Moravě,vrámci prodeje pozemku ke změnám ve výčtu pozemků,na nichž je stavba umisťována: Geometrickým plánem vyhotoveným GEPROJEKTEM,s,r.o.Šumperk,č.pl.4622-38/2009,který byl Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj,Katastrálním pracovištěm Šumperk potvrzen dne 25.2.2009,pod č.01 96/09 byl mimojiné oddělen díl z pozemku p.č.3968/2,který byl sloučen s pozemkem p.č.3969/2 a zároveň oddělen díl z pozemku p.č.3969/4,kterému bylo přiděleno nové p.č.3969/16.Nově tedy stavba není umisťována na pozemcích p.č.3968/2 a p.č.3969/4 a naopak do výčtu pozemků,na kterých je stavba umisťována patří pozemek p.č.3969/16 <.>
<br>.na žádost žadatele ze dne 9.11.2015 byla stavba rozšířena i na pozemky p.č.3966/40 a 3969/17 oba v k.ú.Zábřeh na Moravě,které budou sloužit k výsadbě mimoareálové zeleně <.>
<br> Dokumentaci pro územní řízení vypracoval: Technoprojekt,a.s <.>,Havlíčkovo nábřeží 38,730 16 Ostrava,IC: 476 77 597.Zpracování dokumentace řídili manažeři projektu a ověřili ji autorizovaní inženýři dle jednotlivých odborností <.>
<br> Funkce a kapacita stavby:
<br> Stavba je novým papírenským závodem na výrobu materiálů na vlnitou lepenku a to výhradně ze sběrového papíru a kogenerační výrobu elektrické a tepelné energie pro potřeby papírny,vyrobených na principu spalování obnovitelných zdrojů energie — odpadnídřevní biomasy <.>
<br> Celková plocha závodu 87 088 m2 Celková plocha mimoareálové zeleně 1 712 m2 Ročnívýroba tepla v závodě 2 054 000 GJ/rok Roční výroba elektrické energie v závodě 84 048 MWh Ročníspotřeba tepla pro papírnu 1 534 012 GJ/rok Ročníspotřeba elektrické energie z distribučnísoustavy 134 442 MWh
<br> av <,>
<br> Vlastní záměr je situován do plánovaně průmyslové zóny vjihovýchodnr casti města Zábřeh v území,které je dle platného územního plánu města Zábřeh,určeno kzástavbě průmyslovými objekty.Přesné situování záměru včetně rozmístěníjednotlivých objektů je zřejmě z doku mentace pro územní rozhodnutí včetnějejích do...
24 34
Č.j.MUSP 132600/2018
<br> ZO ČSOP 75/05 Leština,Okružní228,789 71 Leština,IČ: 70239657 ze dne 21.12.2009.Obec Leština,Družstevní 92,789 71 Leština,lČ: 00302881 ze dne 23.4.2010 <.>
<br> Občanské sdružení Za zdravý Ráječek o.s <.>,Říční 1669/1,789 01 Zábřeh,IČ: 28554493 ze dne 24.4.2010 <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX (XXXX),VodníX,XXX XX Zábřeh ze dne XX.4.2010 <.>
<br> ing.arch.XXXX XXXX (XXXX) a XXXXX XXXXXXX (XXXX),Na Nové XX,XXX XX Zábřeh ze dne 26.4.2010 <.>
<br> Obec Leština,Družstevní92,789 71 Leština,lČ: 00302881 ze dne 26.4.2010 <.>
<br> Obec Rájec,Rájec č.98,789 01 Zábřeh,IČ: 00303267 ze dne 27.4.2010 <.>
<br> 923
<br> FOP: »,OTU
<br> K podkladům doplněným účastníkem na základě výzvy stavebního úřadu ze dne 11.5.2011 byla upiatněna námitka tohoto účastníka řízení: T.Mgr.XXXX XXXXXXXX (XXXX),Hlavní XXX,XXX XX Hanušovice ze dne 16.5.2011 <.>
<br> Kpodkladům doplněným po ústním projednání byly v rámci druhého seznámení spodklady
<br> rozhodnutí (ze dne 29.6.2011) uplatněny námitky těchto účastníků řízení:
<br> U.Město Zábřeh zastoupené Mgr.Vladimírem Soukupem,advokátem (ČAK: 13304) ze dne 8.8.2011 doplněné dne 15.8.2011 <.>
<br> Na ústním jednání dne 2.8.2016 byly uplatněny námitky těchto účastníků řízení:
<br> V.Město Zábřeh zastoupené Mgr.Vladimírem Soukupem,advokátem (ČAK: 13304) ze dne 2.8.2016 <.>
<br> Ing.arch.XXXX XXXX (XXXX) a XXXXX XXXXXXX (XXXX),Na Nové XX,XXX XX Zábřeh ze dne 1.8.2016 <.>
<br> Jaroslava Woina (1953),Vodní 3,789 01 Zábřeh ze dne 1.8.2016 <.>
<br> Občanské sdružení Za zdravý Ráječek o.s <.>,Říční 1669/1,789 01 Zábřeh,lČ: 28554493 ze dne 1.8.2016 <.>
<br> Obec Rájec,Rájec č.98,789 01 Zábřeh,iČ: 00303267 - do protokolu (Vladimír Hroch _ starosta) <.>
<br> r<š><€
<br> N
<br> Kpodkladům doplněným po ústním projednání ze dne 2.8.2016 nebyly v rámci třetího seznámení s podklady rozhodnutí (ze dne 30.8.2016) uplatněny Žádné námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti <.>
<br> Kpodkladům doplněným po ústním projednání ze dne 2.8.2016 neby...
13 23
č.].MUSP 132600/2018
<br> 6) Provozní celek 5 — Čistírna odpadních vod (ČOV) Stavba COV bude umístěna ve východní části areálu vedle Papírny (PC 1) <.>
<br> 80 501 Provoznía administrativní budova
<br> bude umístěna na pozemku v k.ú.Zábřeh na Moravě p.č.3965/1 v souladu s grafickou přílohou.Objekt se bude skládat ze dvou částí — dvoupodlažní část bude zahrnovat trafostanici,rozvodnu NN,velín a místnosti obsluhy,včetně sociálních zařízení,kalové hospodářství včetně kompostového bíofiltru,sklady a pomocné provozy ČOV.V jednopodlažní části bude umístěno chemické hospodářství.Celkové půdorysné rozměry objektu budou 34,45 x 9,9 m <.>
<br> Základní bilance stavby — zastavěná plocha 340 m2,obestavěný prostor 1.890 m3,výška stavby od úrovně upraveného terénu 7,15 m <.>
<br> 80 502 Mechanické předčištěnía čerpací stanice
<br> budou umístěny na pozemku vk.ú.Zábřeh na Moravě p.č.3965/25 vsouladu s grafickou přílohou.Vstupní objekt ČOV „ podzemní část stavby budou tvořit přítokové kanály a čerpací jímka odpadní vody,nadzemní slouží pro kalová čerpadla a podavač shrabků od česlí do kontejneru na shrabky.<.>
<br> Základní bilance stavby — zastavěná plocha 90 m2,obestavěný prostor 700 m3,výška stavby od
<br> úrovně upraveného terénu 3,85 m <.>
<br> 80 503 Primární sedimentace
<br> Objekt pro usazování kalu bude umístěn na pozemcích v k.ú.Zábřeh na Moravě p.č.3965/24 a 3965/25 vsouladu s grafickou přílohou.Bude se jednat o kruhovou usazovací nádrž o vnitřním průměru 20 m a hloubce vody cca 3 — 3,5 m <.>
<br> Základní bilance stavby — zastavěná plocha 360 m2,obestavěný prostor 1.480 m3,výška stavby od úrovně upraveného terénu 3,0 m <.>
<br> SO 504 Vyrovnávací a acidifikační nádrž,strojovna IC reaktoru
<br> budou umístěny na pozemcích vk.ú.Zábřeh na Moravě p.č.3965/1 a 3965/25 vsouladu s grafickou přílohou.Obdélníková zastropená nádrž bude sloužit k homogenizaci odpadní vody.Půdorysné rozměry budou cca 23 x 8 m a hloubka 5,5 m,horní hrana objektu bude 2,5 m nad upraveným terénem.N...
UR 91379 2017 01 12
rk
<br> Městský úřad Šumperk Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br> Naše č.j.: XXXX XXXXXX/XXXX
<br> “$““ mwmmwm WWWWWW Odbor: odbor výstavby ' " " ' ' ' ' > : : ' Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Datum: 28.12.2018
<br> ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle Š 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon platný do 31.12.2012),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako příslušný správní orgán na základě usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje,Odboru strategického rozvoje kraje ze dne 18.09.2017,sp.zn.: KÚOK/85286/2017/OSR/767,č.j.: KUOK 91851/2017,které nabylo právní moci dne 06.10.2017 v územním řízení podle % 84 až 91 stavebního zákona posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,kterou dne 17.2.2009 podala společnost
<br> WANEMI CZ a.s <.>,lč: 268 67 281,se sídlem Lidická 1005/23b,Veveří,602 00 Brno zastoupená Mgr.Alešem Zákem — předsedou představenstva
<br> (dálejen zadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> Vydává podle 5 79 a 5 92 stavebního zákona a g 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávnísmlouvy a územního opatření
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> „Vvužitíobnovitelných zdroiů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmvslové zóně v Zábřehu“
<br> (dálejen „stavba“) na pozemcích parc.č.1672/35 (orná půda),1672/36 (orná půda),1672/37 (orná půda),1672/72 (orná půda),1717 (ostatníplocha),1727 (orná půda),1728/4 (orná půda),1729 (vodní plocha),1767/1 (ostatní plocha),1936/1 (vodní plocha),1947 (orná půda) v katastrálním území Postřelmov,obec Postřelmov <,>
<br> parc.č.3965/1 (orná půda),3965/24 (orná půda),3965/25 (orná půda),3965/26 (orná půda),3965/27 (orná půda),3965/28 (orná půda),3965/29 (orná půda),3965/30 (orná půda),3965/31 (orná půda),3965/32 (orná půda),3966/3 (ostatní plocha),3966/5 (ostatní plocha),3966/40 (orná půda...

Načteno

edesky.cz/d/2584217

Meta

Územní plánování   Prodej   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   EIA   Stavby   Územní plánování   Rozpočet   EIA   Stavby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Zveřejnění záměru   EIA   Stavby   EIA   Stavby   Územní plánování   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Stavby   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz