« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Rozhodnutí o umístění stavby, chodník v obci Hrabenov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o umístění stavby, chodník v obci Hrabenov
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 131758/2018
Naše sp.zn.:
<br> Odbor:
<br> 107078/2018 VYS/LUVE
<br>
odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX01YRY2Q*
<br>
<br>
<br> Tel.:
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br> 20.12.2018
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 17.10.2018 podala
<br> Obec Ruda nad Moravou,IČO 00303313,9.května 40,789 63 Ruda nad Moravou <,>
kterou zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1980,U tenisu 2625/1 <,>
787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> „Chodník v obci Hrabenov“
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích: st.p.101/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.104 (zastavěná
plocha a nádvoří),st.p.105 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.106 (zastavěná plocha a
nádvoří),parc.č.139/1 (zahrada),parc.č.141/1 (zahrada),parc.č.142/2 (zahrada),parc.č <.>
143 (zahrada),parc.č.144 (zahrada),parc.č.149/1 (zahrada),parc.č.151 (zahrada),parc.č <.>
1232/1 (ostatní plocha),parc.č.1276 (ostatní plocha),parc.č.1278/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Hrabenov <.>
<br>
Druh a účel umisťované stavby:
- Chodník je dopravní stavba,která slouží pro pěší dopravu s oddělením od silniční po...

Načteno

edesky.cz/d/2581295

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz