Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 08. 2022 76. jednání RM ze dne 25.08.2022
25. 08. 2022 Výlukové jízdní řády - trať č. 291 Zábřeh na Moravě - Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou - Sobotín
24. 08. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
24. 08. 2022 Rozhodnutí - „Opravy místních komunikací ve Václavově“
22. 08. 2022 Veřejná vyhláška - o konání veřejného projednání územního plánu Štíty
22. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění - VII. rozpočtová změna pro rok 2022
19. 08. 2022 Personální výběrové řízení - projektový manažer Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh
18. 08. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060846771
18. 08. 2022 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a sloučeného územního a stavebního řízení - „Lokalita Nemilská, Zábřeh SO 03 Vodovod, splašková kanalizace“
18. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Komunikace pro cyklisty, Zábřeh – Postřelmov
18. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace ulice Žižkova ve městě Zábřeh
18. 08. 2022 75. jednání RM ze dne 16.08.2022
18. 08. 2022 Oznámení záměru pronajmout prostor sloužící k podnikání nájemce o podlahové ploše 67,84 m2 v budově 28. října 885/29, Zábřeh
18. 08. 2022 Oznámení záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 1244/1 o výměře 128 m2 za účelem zajištění přístupu a příjezdu k rodinným domům
18. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Parkovací plochy na sídlišti Výsluní II. etapa, Zábřeh“
18. 08. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - S..." již není dostupný.
16. 08. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce „Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 - 2030“
16. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice II/315 mezi městem Zábřeh a obcí Leština
15. 08. 2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - Eko servis Zábřeh, s. r. o.
15. 08. 2022 Rozhodnutí - „Oprava železničních přejezdů P4189 (p.p.č. 1860 k.ú. Heroltice u Štítů) a P4191 (p.p.č. 1697 k.ú. Štíty)“
15. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „I/43 Lanškroun – Štíty_2“
15. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení - Přípojky splaškové kanalizace Rájec
12. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III. třídy č. 36918 na ul. Mírová a na místní komunikaci ul. Ballonova v obci Postřelmov
12. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu
11. 08. 2022 Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Hrabová
09. 08. 2022 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístavba závodu - stavba 4 "zavedení sériové výroby inovovaných výrobků ve společnosti MAGNA automotive Stity s.r.o."
08. 08. 2022 VV - OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice III/0443 a III/3703 z důvodu vedení části objízdných tras při úplné uzavírce části úseku silnice I/44 a části úseku silnice III/0443 ulice Žerotínova k.ú. Postřelmov
08. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Postřelmov od křižovatky ulic Krátká - Závořická po odbočku ke sběrnému dvoru
08. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Polní cesta HC 2 (účelová komunikace označení UK 04, p.p.č. 1767/1 k.ú. Postřelmov)
05. 08. 2022 Veřejná vyhláška - zjištění data úmrtí - Martin Friedl/1960
05. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/31537 na ulici Havlíčkova, Zábřeh
05. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v Postřelmově, ul. Zahradní, v úseku mezi křižovatkami s ul. Vyhnálovská a Moravní
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - provozní informace na silnicích III. třídy č. 3703 a 0443 na území obce Postřelmov
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace Masarykovo náměstí ve městě Zábřeh z důvodu částečné uzavírky provozu v rámci zájezdu kolotočů
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Rekonstrukce napojení místní komunikace na silnici III/3707 v obci Kolšov“
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Kosov – chodníky“
03. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Tunklova, Zábřeh
03. 08. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - „I/44 Tah silnice v úseku staničení 0,000 – 21,660 Oplocení“
01. 08. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Společnost Podané ruce o.p.s.
01. 08. 2022 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Zábřeh Obránců míru 11A, 789 01 Zábřeh
01. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Stavební úprava kanalizace ul. Třebízského, Zábřeh“
01. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Oprava železničních přejezdů“
01. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Strejcova, Svobodov - Zábřeh
27. 07. 2022 Stanovisko Ministerstva životního prostřední k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“
27. 07. 2022 Oznámení záměru přenechat do výpůjčky zaplocenou část pozemku p. č. 251/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě o výměře cca 690 m2 za účelem umístění sportovního zařízení a ke sportovnímu využití.
27. 07. 2022 Oznámení - zahájení řízení o změně stavby „Parkovací plochy na sídlišti Výsluní II. etapa, Zábřeh“
26. 07. 2022 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
26. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch na území ORP Zábřeh
26. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - propoj na ul. Jiráskova „Reko NTL/STL MS Zábřeh – Tůmova + 3“, asfaltování
25. 07. 2022 Rozhodnutí - dodatečné povolení dokončené stavby - hospodářský objekt u rodinného domu č.p. 72, Zábřeh

XML