« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 28. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 28. zasedání

Program 28.zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce
konaného dne 7.11.2017 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 28 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 28 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 28 Kontrola usnesení ze dne 12.9.2017
4 / 28 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
<br> od 13.9.2017 - 6.11.2017
5 / 28 Majetkové záležitosti
6 / 28 Oprava střechy kulturního zařízení
7 / 28 Kontejnerová stání v Suchých Lazcích
8 / 28 Vítání občánků v Suchých Lazcích
9 / 28 Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova
10 / 28 Chodník na Přerovci
11 / 28 Různé
12 / 28 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 11
<br> 1 / 28 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání jsou všichni přítomni <.>
Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Ing.XXXX XXXXXXX navrhl přesunout bod XX za bod X <.>
- Zastupitelé souhlasí:
<br> 2 / 28 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni Mgr.et Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX a Bc.XXXX XXXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: X
- Zdržel se: 2
<br> 3 / 28 Kontrola usnesení ze dne 12.9.2017 <.>
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 11.7.2017.Usnesení je
<br> průběžně plněno <.>
- Zastupitelé berou na vědomí
<br> 4 / 28 Chodník na Přerovci
- Starosta obce informoval zastupitele,že projektová dokumentace k chodníkům je
<br> hotová.S panem projektantem byli v Praze na SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury).Projekt byl prokonzultován,byly nalezeny drobné chyby,které se v
projektu musely opravit <.>
<br> - Dále starosta obce sdělil,že vedení SmVaK,a.s.se rozhodlo ve stejný termín začít
opravovat vodovod na Přerovci a musí tedy dojít ke schůzce starosty MČ Suché Lazce
a zstupců SmVak,aby se zajistila koordinace při výstavbě chodníku a rekonstrukci
vodovodu.Schůzka je naplánovaná na čtvrtek 9.11.2017 v 9.00 hod na Obecním
úřadě MČ Suché Lazce.Společné stanovisko se poté předá Správě silnic MSK <.>
<br>
<br> - Starosta obce dále informoval,že další problém je u vjezdu pana V <.>,ale lze zde
zažádat o výjimku.Tato výjimka se uděluje ve výjimečných případech a povolení
bychom měli dostat <.>
<br> - Starosta obce sdělil,že čekáme na vyjádření Správy silnic MSK.Správa silnic MSK
na základě koordinovaného stanoviska obce a SmVaK vydá souhlas,který předá na
odbor dopravy a poté se bude čekat na stavební povolení,které by mělo být vydáno do
konce roku.V lednu se pak zažádá o dotaci <.>
<br> - Vyčíslená cena projektu chodínku na Přerovci je cca 7 mil.korun s DPH <.>
- P.V.se domnívá,že po dostavění chodníku,se nedostane do vjezdu <.>
- Starosta obce sdělil,že byl ujištěn panem projektantem,že by k takové situaci nemělo
<br> dojít <.>
- Dále starosta obce sdělil,že chodník by se měl začít realizovat v květnu až v červnu
<br> 2018.Realizátory bude vybírat Statutární město Opava <.>
- Zastupitelé berou na vědomí
<br> 5 / 28 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 13.9.2017 – 6.11.2017
<br> - Starosta obce poděkoval všem,kteří se podílejí na kulturním životě v Suchých
Lazcích.Poděkoval také všem,kteří se podílejí na rekonstrukci dětského hřiště u ZŠ a
MŠ Suché Lazce <.>
<br> - Starosta obce informoval o chodníku na Přerovec.Projektová dokumentace je již
hotová.Proběhlo jednání s MMO.Starosta sdělil,že 14.9.2017 od 17:00 proběhne
veřejné projednávání ohledně chodníku na Přerovec,které se uskuteční v Kulturním
zařízení obce <.>
<br> - Starosta obce oznámil,že jednal s primátorem MMO o financování chodníku na
Přerovec.Pan primátor přislíbil spoluúčast na financování projektu <.>
<br> - PhDr.XXXXXXX XXXXX se dotázal,zda bude realizace chodníku na Přerovec ještě
v tomto roce.Starosta obce sdělil,že nikoliv,o dotaci na tento chodník se bude žádat
až 6.ledna 2018 <.>
<br> - Starosta obce jednal s ŘSD konkrétně s p.K.ohledně opravy cesty až na Přerovec,P <.>
K.sdělil,že oprava ulice Přerovecká v Suchých Lazcích je v seznamu oprav.Jestli to
nakonec bude znamenat,že se příští rok opraví povrch vozovky od Hostince U Baly až
po Přerovec,ale neví.Starosta bude dále jednat <.>
<br> - Starosta obce sdělil,že jakmile se bude dělat nový asfalt,bylo by vhodné opravit
obrubníky podél cest.Starosta obce oznámil,že se zúčastnil předávání stavby Nádrže
Sedlinka 28.8.2017.Stavba bude mít tři etapy.Obcemi Suché Lazce i Nové Sedlice
bude projíždět denně mnoho nákladních automobilů <.>
<br> - Starosta obce informoval,že je stále možno přihlásit se do programu o kotlíkové
dotace,který započne 5.9.2017 <.>
<br> - Starosta obce sdělil informaci,že MMO dostalo dotaci na nádoby na bioodpad,budou
přednostně přidělovány rodinným domům.Bude se o ně muset žádat.Starosta obce se
domnívá,že v momentě,kdy se sníží intenzita komunálního odpadu,lidé budou mít
přeplněné popelnice a bude více odpadu končit v kotlech <.>
<br> - Starosta obce sdělil,že ještě nen...

Načteno

edesky.cz/d/945051

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz