« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 26. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 26. zasedání

Program 26.zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce
konaného dne 29.8.2017 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 26 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 26 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 26 Kontrola usnesení ze dne 11.7.2017
4 / 26 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
<br> od 11.7.2017 – 28.8.2017
5 / 26 Sucholazecké posvícení
6 / 26 Majetkové záležitosti
7 / 26 Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce
8 / 26 Schválení projektové dokumentace
9 / 26 RKL - žádost o vyjádření k novostavbě
10 / 26 Různé
11 / 26 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 11
<br> 1 / 26 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání jsou všichni přítomni <.>
Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Starosta obce navrhl z důvodu návštěvy jednatelů firmy RKL Opava přesunout bod 9
za bod 4 <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 10
- Proti: 1
<br> 2 / 26 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni pí Vladimíra Lencová a Ing.XXXXXX XXXXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: XX
- Zdržel se: 1
<br> 3 / 26 Kontrola usnesení ze dne 16.5.2017 <.>
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 11.7.2017.Usnesení je
<br> průběžně plněno <.>
- Zastupitelé berou na vědomí
<br> 4 / 24 RKL – žádost o vyjádření k novostavbě <.>
- Starosta obce sdělil,že mu byl zaslán projekt pro územní rozhodnutí k výstavbě nové
<br> haly firmy RKL Opava,s.r.o.a zástupci firmy RKL Opava přišli na dnešní jednání
seznámit zastupitele s projektem této výstavby <.>
<br> - Za firmu RKL Opava vystoupil jednatel firmy p.K.S <.>,který úvodem shrnul důvody
výstavby skladů RKL v naší obci.Již v roce 2006 dostala firma RKL pobídku ze
strany Tevy Industries,s.r.o <.>,která žádala o zajištění skladových prostor.Našly se
pozemky v katastru obce Suché Lazce.Firma RKL požádala o změnu územního plánu <.>
Ke změně v územním plánu se vyjadřovalo i zastupitelovo MČ Suché Lazce <.>
<br>
<br> - V 6.zasedání ZMČ Suché Lazce ze dne 3.4.2007 hlasovalo pro 5 zastupitelů,2 byli
proti a 2 se zdrželi.Změna územního plánu byla zastupitelstvem schválena.Firma
RKL Opava se zavázala,že kamiony nebudou jezdit přes obec; dále byla rozšířena
komunikace k bývalému JZD a u křižovatky ulice Přerovecká – Ostravská byl
postaven semafor <.>
<br> - Bc.XXXX XXXXXX poděkoval zástupcům firmy RKL za návštěvu; sdělil,že rozšiřování
XXXX si místní občané nepřejí.Dále požadoval vysvětlení,proč je naplánován vjezd ze
strany,kde žádná komunikace není <.>
<br> - P.K.S.odvětil,že je velice důležité vidět věci v dlouhodobějším výhledu; neoficiálně
by měla být schválena jižní varianta obchvatu a na tu by se pak přímo napojil výjezd
z nových prostor <.>
<br> - P.K.S.dále informoval zastupitelstvo o počtu aut vjíždějících do a vyjíždějících z
areálu a chtěl předložit také hlukovou studii,kterou však bohužel nedohledal <.>
<br> - Bc.XXXX XXXXXX oponoval,že nejde až tolik o hlučnost,ale o navýšení objemu dopravy <.>
- P.K.S.se ohradil,že se firmě RKL nedostalo poděkování za nemalé investice do
<br> infrastruktury v obci <.>
- P.XXXXX XXXXXXXXX zdůraznil,jak velkým zásahem do krajiny taková výstavba je.Na
<br> deseti hektarech zemědělské půdy,která měla nejvyšší třídu ochrany,se postavily
skladovací prostory.Nevzhledné budovy skladu jsou tím prvním,co je vidět při vjezdu
do Suchých Lazců.Připomněl,že obec Suché Lazce bojuje proti Jižní variantě
obchvatu.Obec respektuje již zbudovanou výstavbu,ale je proti tomu,aby se dále
rozšiřovala <.>
<br> - P.K.S.souhlasil s tím,že vzhled překladiště RKL není příliš hezký.Firma RKL
pozemek již vlastní a chce,aby se z podnikatelského hlediska nadále rozšiřovala <.>
<br> - P.XXXXX XXXXXXXXX se dotázal na nesplněné závazky firmy RKL.Byla přislíbena místa
pro obyvatele Suchých Lazců,měla být vysázena zeleň,která by oddělila opticky
firmu od obce <.>
<br> - P.K.S.odpověděl,že stále hledají řidiče kamionové dopravy a skladníky.Ohledně
stromů byly ústní přísliby,ale proč to nedopadlo,neví <.>
<br> - Paní K <.>,která od haly bydlí nedaleko,namítla,že večer se ozývá z hal velký hluk a
celou noc se tam svítí <.>
<br> - P.K.S.namítl,že v noci jsou v hale pouze dva pracovníci,kteří dělají přípravu na
další den <.>
<br> - Starosta obce sdělil,že nevole k vybudování další části skladů je velká,bohužel tato
výstavba již byla schválena bývalým zastupitelstvem a s tímto faktem se těžko bojuje <.>
<br> - Starosta obce vyzval k hlasování o nesouhlasu s projektovou dokumentací
a výstavbou nové haly RKL Opava,s.r.o.<.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 11
<br> 5 / 26 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 11.7.2017 – 28.8.2017
<br> - Starosta obce poděkoval všem,kteří se podílejí na kulturním životě v Suchých
Lazcích.Poděkoval také všem,kteří se podílejí na rekonstrukci dětského hřiště u ZŠ a
MŠ Suché Lazce <.>
<br> - Starosta obce informoval...

Načteno

edesky.cz/d/876212

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz