« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 25. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 25. zasedání

Program 25.zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce
konaného dne 11.7.2017 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 25 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 25 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 25 Kontrola usnesení ze dne 16.5.2017
4 / 25 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
<br> od 17.5.2017 - 10.7.2017
5 / 25 Sucholazecké posvícení
6 / 25 Majetkové záležitosti
7 / 25 Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce
8 / 25 Různé
9 / 25 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 8
<br> 1 / 25 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomen Ing.XXXX XXXXX
(řádně omluven),Ing.XXXXXX XXXXXXX (řádně omluven) a Mgr.et Mgr.Martina
Škrobánková (řádně omluvena).Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 8 <.>
<br> 2 / 25 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni pí Vladimíra Lencová a Ing.XXXX XXXXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: X
- Zdržel se: 1
<br> 3 / 25 Kontrola usnesení ze dne 16.5.2017 <.>
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 16.5.2017.Usnesení je
<br> průběžně plněno <.>
- Zastupitelé berou na vědomí
<br> 4 / 25 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 17.5.2017
do 10.7.2017 <.>
<br> - Starosta obce informoval zastupitele,že začala druhá největší investice MČ Suché
Lazce,a to oprava dětského hřiště u ZŠ a MŠ Suché Lazce.Rekonstrukce již byla
zahájena <.>
<br> - Starosta obce informoval,že na letní brigádu v obci byli přijati noví pracovníci.V
polovině června 2017 nastoupil p.P.K.a od 13.7.2017 nastoupí p.D.D.Oba
brigádníci byli přijati na 1 měsíc s odměnou za práci ve výši 10 000 Kč.Starosta obce
chce pokračovat v přijímání brigádníků i v příštím roce <.>
<br> - Starosta obce dále sdělil,že spolupráce naší poštovní pobočky s Českou poštou,s.p <.>
bezproblémově funguje <.>
<br> - Starosta obce sdělil informace k nádrži Sedlinka – naše MČ od Lesů ČR,s.p.žádné
informace nedostává; ačkoli bylo přislíbeno,že s pracemi na odbahnění se začne 1.6 <.>
2017,zatím se nic neděje a nádrž zarůstá <.>
<br>
<br> - Dále starosta obce poděkoval SDH Suché Lazce za organizování letního tábora pro
děti.Tábor se vydařil a zúčastnili se jej i 3 členové Zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
<br> - Starosta obce obeznámil zastupitele s plánem rekultivace prostoru před bývalou
moštárnou.Schůzka proběhla s majiteli pozemků a plán byl nyní předán projektantovi <.>
<br> - XXXXX XXXXXXXXX se dotázal na situaci ohledně RVR-agro a.s <.>
- Starosta obce sdělil,že obdržel stanovisko stavebního odboru MMO,z kterého
<br> vyplývá,že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo rozhodnuto
při vydání územního nebo regulačního plánu,se nepřihlíží.Obec může uplatnit <.>
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.Vlastník pozemku nebo stavby <,>
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,není-li sám žadatelem,nebo ten <,>
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,nebo osoba,jejíž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,jakým je její právo přímo dotčeno <.>
Osoba,která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,může
uplatňovat námitky pouze v rozsahu,v jakém je projednávaným záměrem dotčen
veřejný zájem,jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.K
námitkám,které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst.4 stavebního
zákona,se nepřihlíží.Účastník řízení může podle § 114 odst.1 stavebního zákona
uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,způsobu provádění a užívání stavby
nebo požadavkům dotčených orgánů,pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám,které překračují
uvedený rozsah,se nepřihlíží <.>
<br> - Z uvedeného vyplývá,že pokud je průmyslová zóna v územním plánu,městská část
proti tomu nemůže podat nesouhlasné stanovisko,na které by byl brát zřetel <.>
<br> - Zastupitelstvo bere na vědomí <.>
<br> 5 / 25 Sucholazecké posvícení
- Starosta obce oznámil,že v pátek 1.9.2017 na sucholazeckém posvícení bude hrát p <.>
<br> M.S.s pí.E.H.V sobotu 2.9.2017 zahraje skupina Drive <.>
- Starosta obce dále sdělil,že na neděli 3.9.2017 je naplánován slavnostní oběd pro
<br> významné osobnosti ze Suchých Lazců.Na oběd bude pozvána cca 100 lidí a akce se
uskuteční v sálu Hostince u Baly <.>
<br> - Starosta obce oznámil,že od upomínkových předmětů k této významné akci se zřejmě
upustí a vytiskne se pamětní kniha,která XXXX XXXX do každé domácnosti zdarma <.>
Pamětní kniha se zpracovává Davidem Závěšickým <.>
<br> - Ing.XXXX XXXXXXX se dotázal,zda bude ohňostroj,starosta odpověděl,že ne.Peníze...

Načteno

edesky.cz/d/876211

Meta

Stavební informace   Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz