« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 21. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 21. zasedání

Program 21.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 10.1.2017 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 21 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
2 / 21 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
3 / 21 Kontrola usnesení ze dne 29.11.2016 <.>
4 / 21 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 30.11.2016 - 9.1 <.>
<br> 2017 <.>
5 / 21 Rozpočet MČ Suché Lazce pro rok 2017 <.>
6 / 21 Majetkové záležitosti <.>
7 / 21 Různé <.>
8 / 21 Závěr <.>
<br> Přítomní dle prezenční listiny: 9
<br> 1 / 21 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
<br> - Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomen (řádně omluven)
p.Bc.XXXX XXXXXX a p.XXXXX XXXXX.Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 9
<br> 2 / 21 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
<br> - Zápisem byla pověřena sl.XXXXX XXXXXXXXX <.>
- Ověřovateli byli zvolení p.XXXXX XXXXXXXXX,p.XXX XXXX XXXXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: X
<br> X / 21 Kontrola usnesení ze dne 29.10.2016 <.>
<br> - Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 29.11.2016.Usnesení
je průběžně plněno <.>
<br> - Zastupitelé berou na vědomí <.>
<br> 4 / 21 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 30.11.2016 - 9.1 <.>
2017 <.>
<br> - Starosta obce informoval zastupitele o plánovaných úpravách zeleně v oblasti vodní
nádrže Sedlinka.Ze strany Lesů ČR,s.p <.>,v současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele revitalizace.Dřevní odpad bude s největší pravděpodobností zpracován
pálením a štěpkováním <.>
<br> - Starosta obce dále informoval zastupitele o administrativních náležitostech v rámci
zhotovení nového chodníku na ulici Přerovecká.Nadále probíhá zhotovení projektové
dokumentace.Vše se chystá tak,aby realizace proběhla v tomto roce <.>
<br> - Starosta obce dále poděkoval p.Davidu Závěšickému za velmi kvalitní zpracování
prosincového vydání sucholazeckého zpravodaje <.>
<br> - Starosta obce poděkoval všem občanům,kteří se podílí na kulturním životě v obci <,>
dále poděkoval spolku AVZO za uspořádání „Posledního výstřelu“ na Strážnici
a v neposlední řadě klubu rodičů za svou aktivní činnost <.>
<br>
<br>
- Starosta obce navrhnul,aby zástupci jednotlivých složek v Suchých Lazcích mezi
sebou více komunikovali tak,aby nedocházelo ke střetu dvou různých akcí v jednom
termínu <.>
<br> - Starosta obce dále poděkoval pí.Kubánkové a dětem,které se zúčastnily Tříkrálové
sbírky v naší obci <.>
<br> - Starosta obce dále informoval zastupitele o výsledcích výběrového řízení na pozici
asistent/ka obecního úřadu a pracovník/ce České pošty Partner.Na pozici byla vybrána
pí.Zuzana Kubicová <.>
<br> - P.Ing.XXXX XXXXXXX se dotázal,zda je oprava dětského hřiště a oprava chodníků na
ulici Přerovecká prioritou v roce 2017.Starosta odpověděl,že ano <.>
<br> - Dále pak k otázce dětského hřiště bylo konstatováno,že budou hledány různé varianty
financování tohoto hřiště.Samozřejmě hrací prvky budou splňovat všechny nutné
a potřebné náležitosti <.>
<br> - P.Mgr.et Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX zmínila možnost umístění kamerového systému
na dětské hřiště MŠ a ZŠ v Suchých Lazcích <.>
<br> - Starosta obce souhlasí s umístěním kamerového systému na dětské hřiště a navrhuje
tuto problematiku řešit vlastním kamerovým systémem a nečekat na možné budoucí
investice města do kamerového systému,jelikož ty jsou v nedohlednu <.>
<br> - P.XXXXX XXXXXXXXX navrhl,aby odpad ze zeleně,z prořezu dřevin v rámci úprav vodní
nádrže Sedlinka byl zpracován občany,kteří budou mít o větve či jiné zbylé části
dřevin zájem <.>
<br> - P.PhDr.XXXXXXX XXXXX s tímto návrhem souhlasil <.>
- Starosta obce je ochoten občany Suchých Lazců o této možnosti informovat.Ovšem
<br> musel by ze strany občanů být zajištěn i kompletní úklid okolí,kde se bude
revitalizovat <.>
<br> - Zastupitelé berou na vědomí <.>
<br> 5 / 21 Rozpočet MČ Suché Lazce pro rok 2017 <.>
<br> - Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2017 <.>
- P.Ing.XXXX XXXXX se dotázal,zda jsou na rok XXXX plánovány projekty,na které by
<br> byla potřeba vynaložit vyšší množství finančních prostředků z rozpočtu MČ Suché
Lazce <.>
<br> - Starosta obce odpověděl,že nejsou plánované žádné další výdaje,mimo plánovaných
projektů <.>
<br> - P.Ing.XXXXXX XXXXXXX upozornil na stav střechy kulturního zařízení,kde doposud není
přesně stanoven rozsah škod a mohl by být velmi velký.Starosta řekl,že v případě,že
bude rozsah škod velký - finanční prostředky budou muset být uvolněny přednostně na
tuto opravu <.>
<br> - P.XXXXX XXXXXXXXX se dotázal na možnost opakovaného čerpání dotací z úřadu práce
na mzdu pracovníka p.D.M <.>
<br> - Starosta obce oznámil zastupitelům,že opakované čerpání dotace z úřadu práce není
možné <.>
<br> - P.Ing.XXXX XXXXXXX se dotázal na řešení situace s J.K.Starosta odpověděl,že v této
chvíli bude ukončen pracovní poměr na dobu neurčitou a nadále bude pokračováno
s dohodou...

Načteno

edesky.cz/d/876207

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz