« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Usnesení o ohledání vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o ohledání vozidla (852,35 kB)
Q
%-
<br> Odbor dopravy
Dominikánská 2,60169 Brno
Pracoviště: Měnínská 4,60192 Brno
<br> l
<br> ?
'?
<br> I
<br> l
l
<br> l
<br> Číslo jednací: MCBS/2020/Ol 52688/SEDV
Spisová značka: 2600/MCBS/2020/Ol 50544/2
Vyřizuje: Mgr.XXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX l XX
ID datové schránky: qykbwe7
<br> V Brně dne 08.lO.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> fUSNESENÍ 0 0HLEDÁNÍ VOZIDLÁ
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-střed,Odbor dopravy věcně příslušný silniční správní úřad (dále
jen,<,> správní orgán") dle ust.§ 40 odst.5 písm.b) zák.č.13/1997 sb <.>,o pozemních koi'nunikacích,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o pozemních komunikacích") v rámci přenesené působnosti
dle čl.30 odst.2 Statutu města Brna obdížel dne 29.09.2020 žádost Brněnských komunikací a.s.<,>
Renneská třída 787/la,639 00 Brno-Štýřice,IČ: 60733098 (vlastník pozemní komunikace)
zaevidovanou pod č.MCBS/2020/0150544 o ohledání vozidla dle ust.§ 19d odst.5 zákona o
pozemních komunikacích.Silniční právní úřad v souladu s ust.§ 1 9c odst.3 a ust.§ 1 9d odst.5 zákona
o pozemnfch komunikacích
<br> vydává usnesení o povinnosti strpět ohledání
vozidla Mercedes,bílé barvy,bez RZ a viditelného VIN,nacházejícího se na místní komunikaci
naproti prodejny ALZA na ul.Vlhká v Brně za účelem zjištění provozovatele vozidla <.>
<br> Odůvodnění
<br> Vlastník pozemní komunikace má důvodné podezření,že vozidlo Mercedes,bílé barvy,bez RZ a
viditelného VIN,je na místní komunikaci před objektem prodejnou ALZA na ul.Vlhká v Brně
odstaveno v rozporu s § 19 odst.2,písm.h) zákona o pozemních komunikacích.Z uvedeného důvodu
požádal vlastnfk komunikace silniční správní úřad o ohledání výše uvedeného vozidla za účelem zjištění
provozovatele vozidla.Silniční správní úřad v souladu s ust.§ l 9c odst.3 a ust.§ 1 9d odst.5 zákona o
pozemních komunikacích provede ohledání vozidla za účelem zjištění totožnosti jeho provozovatele a to
nejméně po 5 dnech od vylepení tohoto usnesení na předmětném vozidle a současně vyvěšeném na
úřední des...

Načteno

edesky.cz/d/4215940

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz