« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - Křenová 57 (K.E., Brno)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - Křenová 57 (K.E., Brno) (501,04 kB)
Číslo jednací: MCBS/2020/0099736/NEDV
Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Příloha k usnesení XXX.RMČ Brno-střed č.RMČ/20 1 7/ 1 59/43 ze dne 23.10.2017
<br> Statutární město Brno
Městská ěást Brno-střed
<br> Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2,601 69 Brno
<br> Záměr městské části Brno-střed
nájem nemovitévěci
<br> na území městské části Brno - střed
(katastrální území Město Brno)
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.l zákona č.128/2000 sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a na základě usnesení 159.RMČ Brno-střed č.RMČ/2017/159/43 ze dne 23.l0.2'Ol7 zveřejňuje
StatutárníměstoBrno,městská část Brno-střed svůj záměr pronajmout nemovitý majetek -
občanský klub Křenová 57,o kapacitě 24 míst,vybavený stoly,židlemi,k dispozici je dataprojektor a
klimatizace,nacházející se v budově č.p.183 na pozemku p.č.158,vše v k.ú.Město Brno,zapsané
na LV č.10001,vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-
město <.>
<br> Doba pronáimu:
cca 4x měsíčně
na dobu určitou do 30.06.2021
<br> Pro.'
<br> K.E <.>,Brno
<br> Tento adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami.Po uplynutí zákonné Ihůty
pro zveřejnení záměru vybere Rada městské části Brno-střed vhodného zájemce <.>
Informace k výše uvedenému záměru poskytne Odbor investiční a sprásry-bytových domů ÚMČ Brno-
střed,Dominikánská 2,XXXXXXXXX XXXXXX tel.: XXX XXX XXX <.>
Žádosti,připomínky a náměty k výše uvedenému záměru statutárního města Brna,městské části
Brno-střed je možno zaslat na adresu: Úřad městské části Brno-střed,Odbor investiční asprávy
bytových dornů,Dominikánská 2,601 69 Brno,do l 5-ti dnů od vyvěšení záměru <.>
<br> Pozn.:
<br> Lic.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí Oďboru investičn!ho'dboru investičnQ
<br> S T? ?.?ípmps%4)?2.<,>
L?.?A rh -- ?
<br> a spraa 'Ql4'; !?lnlíínííí,<,>,<,> ?'?.<.> l,<,> 'oe.'f41.Odbo'-'nV?"e'slArčnc; :'Í 'g ř' a 'B'oRÍDomi
Záměr MČ Brno-střed je k dispozici na internetové stránce MČ Brno-střed
(>vwív.brno-st...

Načteno

edesky.cz/d/3980471

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz