« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - Křenová 57 (Y.M., Se)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - Křenová 57 (Y.M., Se) (500,77 kB)
Číslo jednací: MCBS/2020/0099789/NEDV
Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Příloha k usnesení XXX.RM(X Brno-střed č.RMČ/2017/1 59/43 ze dne 23.10.2017
Statutární město Brno
<br> Městská část Brno-střed
Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části
<br> Dominikánská 2,601 69 Brno
<br> Záměr městské části Brno-střed
n á je m nemovité věci
<br> na území městské části Brno - střed
(katastrální území Město Brno)
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.l zákona č.128/2000 sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a na základě usnesení 159.RMČ Brno-střed č.RMČ/2017/159/43 ze dne 23.lO.2-017 zveřejňuje
StatutárníměstoBrno,městská část Brno-střed svůj záměr pronajmout nemovitý majetek -
občanský klub Křenová 57,o kapacitě 24 míst,vybavený stoly,židlemi,k dispozici 3e dataprojektor a
klimatizace,nacházející se v budově č.p.183 na pozemku p.č.158,vše v k.ú.Město Brno,zapsané
na LV č.10001,vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-
město <.>
<br> Doba pronáimu.'
cca 5x ročně
na dobu určitou do 30.06.2021
<br> Prg:
<br> Y.M <.>,Se
<br> Tento adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami.Po uplynutí zákonné Ihůty
pro zvěřejnění záměni vybere Rada městské části Brno-střed vhodného zá3emce.Informace k výše uvedenému záměru poskytne Odbor investiční a správy-bytových dornů ÚMČ Brno-
střed,Dominikánská 2,XXXXXXXXX XXXXXX tel.: XXX XXX XXX <.>
Žádosti,připomínky a náměty k výše uvedenému záměru statutárního města Brna,městské částiBrno-střed je možno zaslat na adr;su: Úřad městské části Brno-střed,Odbor investiční asprávy
bytových domů,Dominikánská 2,601 69 Brno,do l 5-ti dnů od vyvěšení záměru <.>
<br> í,<.>,o,<.>.<.> <.>,'=pgý.l,<,> <.>
Pozn.: Záměr MČ Brno-střed je k dispozici na internetové stránce MČ Brno-střed
<br> (www.brno-stred.cz -,<,> úřední deska" -,<,> Pronájmy ostatního majetku MČ Brno-střed")
Vyvěšeno.'
<br> Snato.'

Načteno

edesky.cz/d/3980470

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz