« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - generální oprava veřejného osvětlení v prostoru křižovatky Heršpická - Jihlavská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Heršpická, Jihlavská (6,35 MB)
B2
0aSp
<br> rá
va
<br> a
úd
<br> ržb
a
<br> sil
nic
<br> Jm
K
<br> IJ9
<br> IS
7a
<br> W
IE
<br> N
ZN
<br> O
JM
<br> O
B
<br> Ø
EC
<br> LA
V
<br> M
O
<br> R
AV
<br> A
N
<br> Y
<br> CE
N
<br> TR
U
<br> M
PØ
<br> ÍZ
Ø
<br> EN
IC
<br> E
N
<br> ák
up
<br> ní
z
<br> ón
a
<br> E5
2
<br> E4
61
<br> Ji
hl
<br> av
sk
<br> á
<br> Heršpická
<br> Vídeòská
<br> VídeòskáVídeòská
<br> Bo
hu
<br> ni
ck
<br> á
<br> D1 Praha
<br> D1 Vyškov
<br> Etapa:I
<br> Celkový pøehled
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> Èásteèná uzavírka
<br> BRNO,ul.Heršpická,Vídeòská
GO - VO
<br> Generální oprava veøejného osvìtlení
<br> è.o.CR/2028
26.2.2020
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
zábor - zeleò :
<br> Legenda ploch:
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> pøemostìní pìší š.min.1,2m :
výkop : trasa,el <.>,kabelu
<br> výmìna stožáru :
<br> zrušení stožáru :
<br> stávající stožár :
<br> Legenda stožárù:
<br> - stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním oplocením nebo Z2
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listù pro osazování
pøenosného DZ,pøechodného VDZ dle TP 133,66
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2020-0600DI
<br> Dle §25 zák.è.13/1997 Sb <.>
§77 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> è.j.: MMB /2020 -
<br>
<br> stávající chránièka
<br> Z4d
<br> C4
bS
<br> vìt
lo
<br> Z4d
<br> C4b
<br> Svìtlo
<br> Sv
ìt
<br> lo
C4
<br> c
Z4
<br> c
<br> Svìtlo
C4c
Z4c
<br> A1
5
<br> A
6a
<br> A15
<br> A1
5
<br> A
6a
<br> A
15
<br> A
6
<br> a
<br> A15
<br> A 6a
<br> p...
Opatření obecné povahy - generální oprava veřejného osvětlení v prostoru křižovatky Heršpická - Jihlavská (277,23 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0128650/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0128650/2020 Ing.Lang /542174217 25.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-54029-1/ČJ-2020-0600DI <,>
<br> ze dne 9.3.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici II.třídy Jihlavská a na veřejně přístupné účelové komunikaci příjezdová komunikace od
<br> ul.Heršpická k areálu firem Vídeňská 297 podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu generální opravy veřejného osvětlení v prostoru křižovatky Heršpická – Jihlavská <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 30.3.– 30.6.2020.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,příp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Stanovení je dále platné pouze se souhlasem majitele veřejně přístupné účelové komunikace <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000...

Načteno

edesky.cz/d/3718525

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz