« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Zlatníky TJ Sokol Zlatníky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout (3.25 MB) pdf

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
<br>
<br>
<br> *MMOPPOOBGUKP*
<br> llllllllłlllllllllllllllIll"JillIlllllllíllllllllll
<br>
<br> SMLOUVA o PoskYTNuTí účeLoyÉ DOTACE
z ROZPOCTtJ MESJ'SKE CASTI
STATUTARNIHO MESTA OPAVY
<br> uzavřená dle ust.§ 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku
<br> Poskytovatel dotace:
Se sídlem:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Číslo účtu:
<br> Bankovní spojení:
<br> Zastoupen:
<br> dále také jen „poskytovatel“
<br> Příjemce dotace:
Se sídlem:
Registrace:
<br> IČ:
<br> Číslo účtu:
Bankovní spojení:
<br> Zastoupen:
<br> dále také jen „příjemce“
<br> Článek l <.>
SMLUVNÍ STRANY
<br> Statutární město Opava
<br> Horní náměstí 69,746 26 Opava
00300535
<br> 6200300535
<br> 27-1 84261934910800
<br> Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Opava
<br> Městskou částí Zlatníky,se sídlem 6.května 52/22,746
<br> 01 'Opava - Zlatníky
zastoupenou Mgr.Lumírem Králem,starostou městské
<br> části
<br> TJ Sokol Zlatníky,Opava - Zlatníky
6.května 20,746 01 Opava - Zlatníky
<br> 14616190
261038648/0300
ČSOB a.s.pobočka Poštovní spořitelna Opava
<br> Předsedou - panem Josefem Uvírou
<br>
<br> ł článek ||.V
UVODNI USTANOVENI
<br> 1.Závazkový vztah ztéto smlouvy vzniká dle ust.§ 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský
zákoník.Nestanoví-li tato smlouva jinak,použijí se na závazky z ní vznikající ustanovení občanského
zákoníku,která upravují závazky jim nejbližší.Smluvní strany tímto potvrzují,že jsou si vědomy,že tato
smlouva je veřejnoprávní smlouvu dle ust.§ 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <.>
<br> 2.Dotace poskytnuta podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č.320/2001
Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejně správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),se
všemi právními důsledky s XXX spojenými <.>
<br> X.Neoprávněně použití nebo zadržení peněžních prostředků tvořících dotaci je porušením rozpočtové
-kázně ve smyslu ust.§ 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,se
všemi právními důsledky s tím spojenými <.>
<br> v Článek m <.>
PREDMET SMLOUVY
<br> Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci za sjednaných podmínek neinvestiční účelově
určenou dotaci z rozpočtu Městské části Zlatníky,Statutárního města Opavy a příjemce se zavazuje dotaci
přijmout,užítji v souladu s jejím ůčelovým určením a splnit další povinnosti stanoýeně touto smlouvou <.>
<br> 'çlánek lV <.>
VYSE DOTACE
<br> Výše dotace činí 90 000,- Kč (slovy:Devadesáttisíckorunčeských) <.>
<br> _ v 'Článek V.<,>
UCELOVE URCENI DOTACE
<br> Příjemce je povinen dotaci použit výhradně k tomuto účelu: zajištění sportovního materiálu,činnosti TJ Sokol
Zlatníky na rok 2016 a údržbu areálu TJ Sokol Zlatníky.'
<br> Článek Vi <.>
DOBA POUZITI DOTACE
<br> Příjemce je povinen dotaci použít v období 1.1.2016 - 31.12.2016 a to pouze na úhradu nákladů vzniklých a
uhrazených v tomto období <.>
<br> o Článek vu._
DOBA A ZPUSOB POSKYTNUTI DOTACE
<br> Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce uvedený v článku
l.této smlouvy,a to do deseti dnů ode dne uzavření této smlouvy <.>
<br> v _ v,I Článek vm.I
NEKTERE DALSI PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN
<br> 1.Poskytovatel je oprávněn dotaci či jeji část příjemci neposkytnout a/nebo tuto smlouvu vypovědět v
případě,že existují důvodně pochybnosti o XXX,že příjemce použije dotaci řádně ke stanoveněmu
účelu.V případě neposkytnutí dotace či její části,bude příjemce písemně informován poskytovatelem 0
důvodech neposkytnutí.V případě výpovědi smlouvy je příjemce povinen již poskytnutou dotací v plné
výši vrátit poskytovateli ve lhůtě stanovené poskytovatelem v písemně výpovědi smlouvy,v níž budou
dále uvedeny důvody takováto výpovědi.Výpovědni doba činí 7 kalendářních dnů a počíná běžet dnem
následujícím po dni doručení výpovědi příjemci dotace <.>
<br> Příjemce je povinen využít poskytnutou dotaci hospodárné,účelně a efektivně <.>
<br> V případě,že příjemce nevyužije veškeré peněžní prostředky tvořící dotaci,je povinen nevyužitou Část <,>
je-li vyšší než 50,- Kč,ve lhůtě 15 dnů od zjištění této skutečnosti,nejpozději však do konce lhůty pro
předložení vyúčtování dotace vrátit na účet poskytovatele: 27-1842619349/0800,a to po přednostním
odsouhlasení úřadu Městské části Zlatníky,který sdělí příjemci dotace identifikaci vratná platby <.>
<br> PN
<br> 4.Zposkytnuté dotace příjemce dotace nesmí hradit tyto náklady (tzv.neuznatelné náklady) a tyto
úhrady:
<br> 4.1.nesouvisející s účelovým určením dotace dle či.V.<,>
<br> 4.2.výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek,jehož doba použitelnosti je delší než
jeden XXX a vstupní cena vyšší než XX.XXXXX Kč,dlouhodobým nehmotným majetkem se
rozumí majetek,jehož doba použitelnosti je delší než jeden XXX a vstupní cena vyšší než
XX.XXX,00 Kč) <,>
<br> 4.3.odpisy majetku a ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu 55 <,>
<br> 4.4.na reprezentaci,výdaje na alkoh...

Načteno

edesky.cz/d/360448

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz