« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Oznámení - povolení odstranění stavby - bez jednání: Ohlášení odstranění Beghelli, Poříčí, Rybářská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - povolení odstranění stavby - bez jednání: Ohlášení odstranění Beghelli, Poříčí, Rybářská (1,81 MB)
(s 4 )-;1toí :'ii fi !!.-1 ídd!I '-Ý' ? 2 BiRLNLJ i u Stavební úřad Dominikánská 2,601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4,601 92 Brno Číslo jednací: K podání: Spisová značka: Oprávněná úřední osoba: MCBS/2019/0183705/KALJ MCBS/2019/0161697 3200/MCBS/2019/0161697 XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX Briio XX.XX.20l9 IMPERA line,a.s <.>,IČ0 07237235,Hlinky 45/114,603 00 Brno v zastoupení Mgr.Renatou Lacko,IČO 67353681,Smilovice 134,739 55 Smilovice Řízení o povolení odstranění stavby nazvané,<,> Demolice objektu (SO 20) vareálu firmy Beghelli': na pozemku par.cís.896/4,k.ú.Staré Briio,obec Brno" VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA i l OZNÁMENí O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY l Úřad městské části města Brna,Brno-střed,Stavební úřad (dále jen stavební úřad),příslušný podle ust.§ 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále.ien stavební zákon),obdržel od vlastníka stavby,kterým je společnost IMPERA line,a.s <.>,IČ0 07237235,Hlinky 45/114,603 00 Brno v zastoupení Mgr.-Renatou Lacko,IČ0 67353681,Smilovice 134,739 55 Smilovice,dne 01.]0.20l9,ohlášení záiněru odstraiiit stavbu s názvem:,<,> Demolice objektu (SO 20) v areálu firmy Beglielli': na pozemku par.čís.896/4,k.ú.Staré Brno,obec Brno?.l Předmětein řízení je: Odstraiiění - demolice jednopodlažní budovy bez čísla popisného nebo evidenčního,při ulici Rybářská,na pozeinku par.čís.896/4,k.ú.Staré Brno,obec Brno.l l Stavební úřad usnesením č.j.MCBS/2019/0182490/KALJ ze dne 05.ll.2019 rozhodl o.J.pi-ojednánf ohlášeiiého záměru odstranit stavbu v řízení.Toto usnesení nabylo právní moci dne 06.11.2019 a tímto dnem bylo zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.Stavebiií úřad v soulad?i s ust.§ 47 odst.1 zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen správní řád),ve smyslu ust.§ 128 odst.4 stavebního zákona,oznanmje zahájení řízení o povolení odstraněiií stavby.l l Účastníci řízení jsou oprávněni ve smyslu ust.§ 36 odst.l správního řádu navrhovat ...

Načteno

edesky.cz/d/3375174

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz