« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - občanský klub - Starobrněnská 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - občanský klub - Starobrněnská 15 (500,24 kB)
Číslo jednací: MCBS/2019/0148949/KORE
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Příloha k usnesení XXX.RMČ Brno-střed č.RMČ/201 7/ 159/43 ze dne 23.10.2017
<br> Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
<br> Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2,601 69 Brno
<br> Záměr městské části Brno-střed
nájem nemovitévěci
<br> na území městské části Brno - střed
(katastrální území Město Brno)
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona ě.128/2000 sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
a na základě usnesení Í59.RMČBrno-středč.RMČ/2017/159/43ze dne23.lO.20l7 zveřejňuje
Statutární město Bíno,městská část Brno-střed svůj záměr pronajmout nemovitý majetek - občanský
klub Starobrněnská 15 o kapacitě 15 míst,vybavený stoly a židlemi,WC a kuchyňkou,nacházející se
v budově č.p 285 na pozemku p.č.376,vše v k.ú.Město Brno,zapsané na LV č.10001,vedeném u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město <.>
Doba pronáimu:
cca ?x týdně,3 hodiny
P?? <.>
Svaz tělesně postižených v České republice z.s <.>
Místní organizace LESNÁ
Okružní 21
638 00 Brno
IČ 75011743
<br> Tento adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami.Po uplynutí zákonné Ihůty
pro zvěřejnění záměru vybere Rada městské části Brno-střed vhodného zájemce <.>
<br> Informace k výše uvedenému záměru poskytne Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno
- střed,Dominikánská 2,XXXXX XXXXXXXXXXXX tel.: XXX XXX XXX
<br> Žádosti,připomínky a náměty k výše uvedenému záměru statutárn?ího města Brna,městské části
Brno-stře'd je možno zaslat na adresu: Úřad městské části Brno-střed,odbor investičnf a správy
byatových domů,Dominikánská 2,601 69 Brno,do 15-ti dnů od vyvěšení záměru <.>
<br> XXXX XXXXX
<br> pověřen vedením OISBD
<br> Pozn.: Záměr MČ Brno-střed je kdispozici na internetové stránce MČ
(ívww.brno-stred.cz -,<,> úřední deska' -,<,> Pronájmy ostatního majetku MČ Brno-střed") Brno-střed
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/3250822

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz