« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS v OPS 1-01 fáze B

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - návrh změny DZ VPS v OPS 1-01 fáze B (2,36 MB)
UL.SOLNIČNÍ - MK
<br> úsek (BESEDNÍ - VESELÁ)
<br> V13
<br> POZNÁMKA
<br> : Veškeré DZ musí být instalováno \! souladu s TPBS,TP133 a navazující platnou legislativou <.>
<br>.MČ BRNO STŘED 1 - OBLAST 01
<br> POLiCiE ČESKÉ REFUBLlKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhlaseno dne: Pod č.j.: KRPB- -
<br> Dle 525 zákona č.1311997 Sb.577 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br> [ČJ-20 -0600DI
<br> OBJEDNATEI.DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Podpis: O 81,Á-w _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ 81 zl __V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat " |O“ * M B! >; ;-=_=.L_ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ Údstram' ' “' ' dů._.VE.<.>.nou o: GENER.PROJEKTANT mnam.KoNTnoLovAL.<.> Brn enske mamynwičEx N.;ENAN,DiS.N.;ENAN,DIS.ING.P.BEDAŘ Ik komunikace 2%) L'ITVAR DOPRAVNÍHD INŽENÝRSTVÍ
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> NÁZEVAKCE: FORMAT A3 OPS srum'i
<br> Mč BRNO STŘED 1 - OBLAST 01 3:33“ "“" NÁZEV vÝxnssu: čism má
<br> PEVNÉ SLOUPKY
<br> UL.VESELÁ - MK L
<br> úsek (SOLNIČNÍ - SKRYTÁ)
<br> OPS: MČ BRNO STŘED 1 - OBLAST 01
<br> “Wl na
<br> - " *ililš “iam-ua POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY — mami“ Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje : _._.f Specializované pnwviště dopravního inhnýrstvi BM a BO G __ Odsouhlaseno dne: T————.<.> ___.- - - c.:-zo mon “ guma _n Pod č.j.<.> KRPB : WÉŘĚĚV 1% 3: Dle 525 Zákona č.1311997 Sb.* Řím—L avi-0% 511 Zákona &.351mm Sb.\ů'amlmšěod 'N \\61.V Podpis: FT:-'A,<,> Win.-i “*“ LEGENDA 0 B 1 f _ _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ,na-AB ' ' “5“ B 1 _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat ' " " filo * —-- l;- i ); __ _ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ : : n:!gi.„u '".„ _ VEDoucÍ ÚDI GENER.PRNEKTANT VVPRAOOVAL KON'I'ROLOVAL.<.> Brněnské ING.A._|-_|AV|.ÍčER M.;EMAN,DiS.M.ZEMAN,Dis.ING.P.BEDAŘ [Éž komunikace __.ĚŠŠÉH : ĚI-Aggi : : žšágl úTVAR DOPRAVNIHO INZENVRSTVÍ "" *“ ——PEVNÉ SLOUPKY OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTARNÍ MĚSTO BRNO * OATuM PROSINEC zuul NÁZEV AKCE: FORMAT A3 0 P S ST...
Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS v OPS 1-01 fáze B (260,92 kB)
1
<br>
<br>
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0080447/2019 5400/OD/MMB/0056019/2019 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.XXXXXXXXX
<br> 2019-02-21
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 a § 77
<br> odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> ve věci stanovení změny místní úpravy provozu v Oblasti placeného stání 1-01,Centrum.Změna
<br> místní úpravy spočívá v úpravě dopravního značení viz situace dopravního značení v Oblasti
<br> placeného stání 1-01,v městské části Brno-střed,a to v ul.Solniční,Veselá,Bašty,Novobranská <,>
<br> Jezuitská,Beethovenova,Mozartova,Dvořákova,Vachova,Moravské nám <.>,Jakubské nám.<,>
<br> Kapucínské nám <.>,Šilingrovo nám.a Zelný trh.K návrhu byla přiložena situace s návrhem
<br> umístění dopravního značení projednaná Policií ČR KŘP JMK SPDI Brno <,>
<br> č.j.: KRPB-14872-2/ČJ-2019-0600DI,ze dne 18.01.2019,souhlas vlastníka předmětné pozemní
<br> komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Návrh stanovení změny místní úpravy provozu v Oblasti placeného stání 1-01,Centrum
<br> se zveřejňuje na základě souvisejících změn místní úpravy provozu zřízení ucelené oblasti
<br> placeného stání <.>
<br>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká
<br> zájmů podatele,dále vlastníků nemovitostí,rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnos-
<br> ti odchylné od...

Načteno

edesky.cz/d/2731149

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz