« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - stanovení DZ rekonstrukce ulice Údolní II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace 2 - stanovení DZ rekonstrukce ulice Údolní II (1,28 MB)
GE
<br> DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROVNÉ
<br> „IONE/\ \ \\ \\ \
<br> \ \\ \ \
<br> \\ a \
<br> \
<br> \\ \\
<br> ?lS áá
<br> )(adnqs eu BUQJSJUJSJd OA ndno|s eu
<br> welelsuu 9d
<br> )(ednqs eu Qualš'llwagd
<br> Jone—Am qmckb
<br> NOVÉ
<br> JŠ) V10f -- V2b
<br> %.V20
<br> EJOH mem
<br> V1a
<br> Údo\ní tvarovka
<br> DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ pozn.světlá XXXXX XXX.X.Xm
<br> G " ; L' =“á—A“ !.\ „„a \ ' A A A A A! \ ",<.> “ _ %.O _ \ ( = * ' ' ' \P1 stáva'ící „ \ c a STAVAJICI \
<br> <:\\
<br> \ V\OcícT líní 9.15 * *
<br> na sloupu VO
<br> E13 instalovat
<br> IP12 instalovat
<br> 0.7
<br> IP12 instalovat
<br> ] pr.ístě
<br> P2 stávající
<br> ná
<br> na sloupek
<br> $4-40 A iiiiiij;
<br> )0)[BA$\S ZG
<br> EAOWISOUJEM
<br> „_„\7 www?
<br> O 10
<br> 09'?
<br>."310 Stávající
<br> '$ '$ IIIIIIIIIIII
<br> (DPMB)
<br> (DPMB) (DPMB) (BVK) (BKOM) (BKOM) (BKOM) (BKOM) (BKOM) (BKOM) (BKOM) (BVK) (DPMB)
<br> PŘEMÍSTĚNÉ A 12b P 2
<br> B 20a B 28 C 2a IP 4b IP 10b IP 11e IP 12 E13
<br> NOVÉ
<br> A7a P5 B20a IP 12 IP 11e IP 13e IJ 4a E13
<br> ARGEMA
Situace 1 - stanovení DZ rekonstrukce ulice Údolní II (1,36 MB)
euaxSNla
<br> „\d )oýerxels eoza euavswe <,>
<br>.ld gone/um qz W
<br> DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROVNÉ
<br> 0/\ 131039 O/\ 132019
<br> NOVÉ
<br> Já) V10f ____ V2b % V20
<br> / tvarovka
<br> eu Buexslwe (QQBAQS EZO eu gumawe
<br> %d ld
<br> (s)(eAexS Zd pQE/“319 Zd
<br>."34b stávajíci
<br> |P1 1f stávající
<br> V1a
<br> JBAOIelsLj! eL LC"
<br> / / DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ pozn.světlá XXXXX XXX.X.Xm
<br> © "D a; \
<br> n>idn0|s eu lerlelsu! 991.dl
<br> JEAOIQSU! CB 00 M+M
<br> wide—') J-„lleJq g;)„n
<br> STÁVAJící.|P10 stávající
<br> 3.00
<br> \ * (* 540 M
<br> A
<br> PŘEMÍSTĚNÉ NOVÉ
<br>,ZXQýD <.>
<br> \\)G )“
<br> A 12b „a P 2 P5
<br>.328 |P11a CZa |P11e
<br> IP 4b IP 13e _ (DPMB) IP 10b „ 43
<br> (BVK) IP 11e E13
<br> l/iMWÚŽ/WW/mzWWWl/il/f/WWWÍ'Í/f/i/úW/ÉWW ----- ',„ mmmw%%m%m%%“i\\
<br> LEGENDA:
<br> (95 s avemci
<br> (DPMB)
<br> \P11e stávaiíci přemiste
<br> “ná
<br> P5 “ma na s\ou
<br> mie/“%$ " 9
<br> (DPMB)
<br> e\ovat
<br> (BVK)
<br> "312 instalo.E13 Ínstalovat
<br> T
<br> (BKOM)
<br> C2a stávající
<br> P2 Stávající
<br> (BKOM)
<br> (BKOM)
<br> (BKOM) ARGEMA (BKOM)
<br> (BKOM)
<br> premístěná na stožár VO premístěná na stožár VO
<br> (BKOM) (BVK)
<br> wIII| Illlllšš
<br> (DPMB)
Opatření obecné povahy - stanovení DZ rekonstrukce ulice Údolní II (405,85 kB)
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0269329-2/2018
<br> Zn.: OD/0269329-2/VOS
<br> 5400/OD/MMB/0269329/2018 Ing.Vosinek
<br> Vlastimil
<br> tel.542 174 294
<br> 2019-01-09
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
o opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §§ 172,173,174 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> (správní řád,v platném znění).Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu
<br> nejméně 15-ti dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice – Údolní II – rekonstrukce ulice,Brno a související změny místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ULICE ÚDOLNÍ –
<br> SOUBOR STAVEB,podaného žadatelem Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída
<br> 787/1a 639 00 Brno,IČ: 607 33 098 a projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,formou vyplněného a podepsaného razítka dotčeného
<br> orgánu – Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované
<br> pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-206045-1/ČJ-
<br> 2018-0600DI,ze dne 17.9.2018,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br>
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br>
dle § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů (zákon o silničním provozu),předmětnou místní úpravu provozu na pozemní
<br> komun...

Načteno

edesky.cz/d/2596416

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz