« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Návrh závěrečného účtu DSO Želetice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu DSO Želetice

DSO Horní Dunajovice a Želetice-
tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV
671 34 Želetice 49
IČ: 71214445
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu DSO Horní Dunajovice a Želetice-
tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2012
<br>
Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů,zveřejňuje dobrovolný svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV návrh závěrečného účtu svazku za rok 2012 <.>
<br>
1) Rozpočtové hospodaření
<br> Rozpočet svazku Horní Dunajovice a Želetice byl schválen výborem svazku dne 30.4.2012 jako schodkový: příjmy 1 338 900,- Kč,výdaje 290 900,- Kč,financování – 1 048 000,- Kč <.>
Do doby schválení rozpočtu na rok 2012 hospodařil svazek podle pravidel rozpočtového provizoria <.>
Rozpočtové provizorium bylo výborem svazku schváleno dne 20.12.2011 <.>
Schválený rozpočet svazku byl v průběhu roku 2012 upraven jedním rozpočtovým opatřením,které bylo schváleno výborem svazku <.>
<br>
1.Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012 (v Kč)
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2012
<br> · příjmy celkem 1 338 900,00 1 349 700,00 1 248 649,02
třída 1-daňové 0 0 0
třída 2-nedaňové 51 300,00 62 100,00 61 222,02
třída 3-kapitálové 0 0 0
třída 4-dotace 1 287 600,00 1 287 600,00 1 187 427,00
<br>
· výdaje celkem 290 900,00 301 700,00 99 488,50
třída 5-běžné 190 900,00 201 700,00 99 488,50
třída 6-kapitálové 100 000,00 100 000,00 0
<br> - financování - 1 048 000,00 - 1 048 000,00 - 1 149 160,52
<br> Saldo: příjmy-výdaje 1 149 160,52
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 – výkaz FIN 2-12 M,která je nedílnou součástí Závěrečného účtu DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2012 <.>
<br> 2) Hospodaření s majetkem svazku za rok 2012
<br> Stav peněžních prostředků k 31.12.2012:
Běžný účet-Česká spořitelna a.s.101 138,55 Kč
<br> DSO má půjčku od SFŽP na vybudování splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV <,>
k 31.12.2012 činí zůstatek půjčky 4 133 400,00 Kč <.>
<br> V roce 2012 nebyl pořízený ani vyřazený žádný majetek <.>
<br>
Inventarizace
Majetek,závazky a pohledávky svazku byly inventarizovány na základě Příkazu předsedy svazku a plánu inventur na rok 2012.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2012 v souladu s ust.zák.č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,vyhlášky 270/2010 Sb.ve znění pozdějších předpisů.Předseda svazku byl seznámen s výsledky inventarizace,nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br>
<br> 3) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům veřejné
úrovně,transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
<br> Přijaté transfery
<br> Poskytovatel účel ÚZ položka výše dotace
<br> Obec H.Dunajovice přísp.na obyvatele 4121 16 000,00
Obec Želetice přísp.na obyvatele 4121 7 225,00
Obec H.Dunajovice splátka úroků 4121 69 971,00
Obec Želetice splátka úroků 4121 18 231,00
Obec H.Dunajovice splátka půjčky SFŽP 4221 853 592,00
Obec Želetice splátka půjčky SFŽP 4221 222 408,00
<br>
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku
<br> Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012 provedl pracovník odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje ing.XXXXXX XXXXXXXX na základě žádosti a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 7.11.2012 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 16.5.2013 <.>
<br> Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012 je přílohou č.2
k návrhu závěrečného účtu DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2012 <.>
<br>
<br>
5) Vedení účetnictví
<br> DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV účtoval v plném rozsahu účetnictví dle zák.č.563/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších změn a doplňků.Účetnictví je zpracováváno programem KEO firmy XXXX s.r.o <.>,Česká Lípa <.>
<br>
<br> V Želeticích dne 20.5.2013
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX
předseda svazku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Na úřední desce Na elektronické desce
<br>
Vyvěšeno dne vyvěšeno dne
<br> Sejmuto dne sejmuto dne

Načteno

edesky.cz/d/2134625


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz