« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Návrh závěrečného účtu DSO Želetice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu DSO Želetice

DSO Horní Dunajovice a Želetice-
tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV
671 34 Želetice 49
IČ: 71214445
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu DSO Horní Dunajovice a Želetice-
tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2012
<br>
Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů,zveřejňuje dobrovolný svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV návrh závěrečného účtu svazku za rok 2012 <.>
<br>
1) Rozpočtové hospodaření
<br> Rozpočet svazku Horní Dunajovice a Želetice byl schválen výborem svazku dne 30.4.2012 jako schodkový: příjmy 1 338 900,- Kč,výdaje 290 900,- Kč,financování – 1 048 000,- Kč <.>
Do doby schválení rozpočtu na rok 2012 hospodařil svazek podle pravidel rozpočtového provizoria <.>
Rozpočtové provizorium bylo výborem svazku schváleno dne 20.12.2011 <.>
Schválený rozpočet svazku byl v průběhu roku 2012 upraven jedním rozpočtovým opatřením,které bylo schváleno výborem svazku <.>
<br>
1.Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012 (v Kč)
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2012
<br> · příjmy celkem 1 338 900,00 1 349 700,00 1 248 649,02
třída 1-daňové 0 0 0
třída 2-nedaňové 51 300,00 62 100,00 61 222,02
třída 3-kapitálové 0 0 0
třída 4-dotace 1 287 600,00 1 287 600,00 1 187 427,00
<br>
· výdaje celkem 290 900,00 301 700,00 99 488,50
třída 5-běžné 190 900,00 201 700,00 99 488,50
třída 6-kapitálové 100 000,00 100 000,00 0
<br> - financování - 1 048 000,00 - 1 048 000,00 - 1 149 160,52
<br> Saldo: příjmy-výdaje 1 149 160,52
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 – výkaz FIN 2-12 M,která je nedílnou součástí Závěrečného účtu DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2012 <.>
<br> 2) Hospodaření s majetkem svazku za rok 2012
<br> Stav peněžních prostředků k 31.12.2012:
Běžný účet-Česká spořitelna a.s.101 138,55 Kč
<br> DSO má půjčku od SFŽP na vybudování splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV <,>
k 31.12.2012 činí zůstatek půjčky 4 133 400,00 Kč <.>
<br> V roce 2012 nebyl pořízený ani vyřazený žádný majetek <.>
<br>
Inventarizace
Majetek,závazky a pohledávky svazku byly inventarizovány na základě Příkazu předsedy svazku a plánu inventur na rok 2012.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2012 v souladu s ust.zák.č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,vyhlášky 270/2010 Sb.ve znění pozdějších předpisů.Předseda svazku byl seznámen s výsledky inventarizace,nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br>
<br> 3) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům veřejné
úrovně,transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
<br> Přijaté transfery
<br> Poskytovatel účel ÚZ položka výše dotace
<br> Obec H.Dunajovice přísp.na obyvatele 4121 16 000,00
Obec Želetice přísp.na obyvatele 4121 7 225,00
Obec H.Dunajovice splátka úroků 4121 69 971,00
Obec Želetice splátka úroků 4121 18 231,00
Obec H.Dunajovice splátka půjčky SFŽP 4221 853 592,00
Obec Želetice splátka půjčky SFŽP 4221 222 408,00
<br>
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku
<br> Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012 provedl pracovník odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje ing.XXXXXX XXXXXXXX na základě žádosti a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 7.11.2012 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 16.5.2013 <.>
<br> Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012 je přílohou č.2
k návrhu závěrečného účtu DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV za rok 2012 <.>
<br>
<br>
5) Vedení účetnictví
<br> DSO Horní Dunajovice a Želetice – tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV účtoval v plném rozsahu účetnictví dle zák.č.563/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších změn a doplňků.Účetnictví je zpracováváno programem KEO firmy XXXX s.r.o <.>,Česká Lípa <.>
<br>
<br> V Želeticích dne 20.5.2013
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX
předseda svazku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Na úřední desce Na elektronické desce
<br>
Vyvěšeno dne vyvěšeno dne
<br> Sejmuto dne sejmuto dne

Načteno

edesky.cz/d/2134625


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Dunajovice
10. 07. 2018
02. 07. 2018
02. 07. 2018
02. 07. 2018
02. 07. 2018
  ...a další
Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz