« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Příloha - Daníž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - Daníž
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2014
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek znojemských vinařských obcí,<,> Daníž"; IČO 68729235; Znojemská 113,669 02 Hnanice
<br> Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 3.2.2015 v 13:51
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Svazek znojemských vinařských obcí bude i nadále pokračovat ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména z důvodů novely a v souladu s aktualizací metodiky JMK <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> DSO provozuje pouze hlavní činnost a to v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.- Účetní a finanční
výkazy,jejich druh,popis a způsob sestavení jsou stanoveny Vyhláškou č.410/2010 Sb.- DSO nepoužívá rezervy.- DSO
časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis.Kč za položku.Rovněž služby dodávané v následujícím roce
vztahující se k činnosti roku běžného (přezkoumání hospodaření,internetové služby) nejsou časově rozlišovány.- Pro postup
přepočtu cizích měn byla vybrána varianta č.2 - použije se poslední známý kurz vyhlášený či zveřejněný Českou národní
bankou.- Způsob oceňování: -pořizovací cenou - XXXX,za kterou byl majetek pořízen + náklady s pořízením související <.>
DSO nevlastní majetek vyjma dlouhodobého drobného hmotného a ten není určen k prodeji.Majetek (projekt na investici)
pořízený částečně z dotace a částečně z vlastních zdrojů obce je k 31.12.b.r.převeden protokolem do vlastnictví obce,které
se investice týká <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Ostatní m...

Načteno

edesky.cz/d/2134621

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz