« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení stavebního řízení
……………………………………………….<.> …………………………
Úřad městyse Višňové-stavební úřad-PSČ 671 38 Višňové
<br> …………………………………………………………………………………….…………….<.>
Č.j.: 323/ 1 / 2013-DA Višňové,dne 03.května 2013
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.XXX XXX XXX
………………………………………………………………………………………………………
<br> Obec Horní Dunajovice
IČ 00292818
<br> Horní Dunajovice čp.102
671 34 Horní Dunajovice
<br> …………………………………………………………….<.> ……………….<.> ………………….….<.>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení
o zahájení stavebního řízení
<br> „Obec Horní Dunajovice -IČ 00292818-Horní Dunajovice čp.102 - PSČ 671 34 Horní
Dunajovice“- dále jen „žadatel“ - podal(a) dne 29.dubna 2013 u zdejšího stavebního úřadu
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu :
<br> ““ Inženýrské sítě pro rodinné domy „Za kostelem“- Horní Dunajovice „„
<br> - SO 501 STL Plynovod a přípojky ….stl plynovod PE 63 délky 200 m + 7 ks stl
plyn.přípojek PE 32
<br> na pozemcích parc.č.2625/1,2625/12,2625/13,2625/14,2625/15,2625/16,2625/17 <,>
2625/18,2625/19,2628/5 kat.území Horní Dunajovice <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavební úřad ve Višňovém jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1,písm.e) zákona č <.>
183/ 2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů a novel (dále
jen „stavební zákon“),uvědomuje v souladu s ust.§ 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
– v platném znění v souladu s ustanovením § 112 odst.1 „stavebního zákona“ zahájení
stavebního řízení známé účastníky řízení <.>
Současně dle § 112 odst.2) „stavebního zákona“ upouští od ústního jednání a místního
šetření neboť poměry staveniště jsou mu dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění <.>
Dotčené orgány státní správy mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky a připomínky,popřípadě důkazy -uplatnit nejpozději v termínu do – pondělí – 10 <.>
června 2013 do 15,00 hod.<.>
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kance...

Načteno

edesky.cz/d/2128503

Meta

Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz