« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Informační letáky k placení daní z nemovitostí za rok 2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informační letáky k placení daní z nemovitostí za rok 2013
25 MF-Inf 15 - vzor č.4
<br> Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí
<br> Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
<br> Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr nebo
hromadný předpisný seznam <.>
<br> Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem,zpřístupní správce daně hromadný předpisný
seznam k nahlédnutí po dobu nejméně třiceti dnů; označení daně,jakož i místo a dobu,kdy lze do hromadného
předpisného seznamu nahlédnout,zveřejní veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů <.>
Na žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku též obecní úřad,v jehož územní působnosti se nachází
předmět daně <.>
<br> V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy,vydané finančními úřady,zpřístupněny
v jednotné lhůtě od 26.XXXXX do XX.května XXXX,přičemž na kterémkoli územním pracovišti finančního
úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadného předpisného seznamu,vydaného tímto finančním
úřadem pro celý obvod jeho územní působnosti,tj.pro celý kraj nebo pro hlavní město Prahu <.>
<br> Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje
týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
<br> Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce daně,jehož
rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek <.>
<br> Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostí stanovena podle
zákona o XXXX z nemovitostí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním
bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem,anebo je oznámena platebním výměrem v případ...

Načteno

edesky.cz/d/2108691

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz