« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Výkaz zisku a ztráty - Daníž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty - Daníž
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavena k 31.12.2014
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek znojemských vinařských obcí,<,> Daníž"; IČO 68729235; Znojemská 113,669 02 Hnanice
<br> Svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 3.2.2015 v 13:50
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 3 468 383,34 243 035,10
<br> I.Náklady z činnosti 3 468 341,90 243 035,10
<br> 1.Spotřeba materiálu 29,00501
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512 1 032,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 6 833,00513 15 601,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 100 830,90518 137 449,10
<br> 13.Mzdové náklady 72 350,00521 68 769,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 19 844,00524 18 745,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 400,00525 400,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 2 000,00543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 3 266 055,00558
<br> 36.Ostatní náklady ...

Načteno

edesky.cz/d/2108689

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz