« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje JMK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje JMK
JUDr.XXXXXX XXXXX hejtman Jihomoravského kraje ČJ.: JMK XXXXXX/XXXX XD- m: S-JMK 149731/2016 Datum: 13.10.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem se písemnost považuje za doručenou.Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: OZNÁMENÍ Hejtman Jihomoravského kraje na základě svého zmocnění v š 64b a 5 61 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,zákon o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,podle 5 173 odst.1 a 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů oznamuje,že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 29.zasedání dne 05.10.2016 usnesením č.2891/16/2 29 vydalo Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) jsou územně plánovací dokumentací,která byla pořízena pro celé území Jihomoravského kraje a vydána formou opatření obecné povahy.ZÚR JMK vnadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování vsouladu s politikou územního rozvoje,určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí.Stanovují základní požadavky na účelné ahospodárné uspořádání území kraje,vymezují plochy a koridory nad místního významu a stanovují požadavky na jejich využití,vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby,veřejně prospěšné opatření & stanovují kritéria pro rozhodování 1 o změnách využití území.ZÚR JMK dále vymezují plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití (územní rezervy),dosavadní využití těchto ploch nesmí být měněno způsobem,který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití.ZÚR JMK ve vybraných plochách ukládají prověření změn jejich využití územní studií.ZÚR JMK jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů,regulačních plánů a pro rozhodování v uzemí.Do úplného znění opatření obecné pov...

Načteno

edesky.cz/d/2108681

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz