« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Horní Dunajovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Horní Dunajovice

OBEC HORNÍ DUNAJOVICE
<br> Horní Dunajovice 102
<br> 671 34 HORNÍ DUNAJOVICE Dne
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA „ „ OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ ZMENY c.1 ÚZEMNIHO PLANU HORNÍ DUNAJOVICE
<br> Zastupitelstvo obce Horní Dunajovice,příslušně podle 5 6 odst.5 písm.c) zák.č.18319006 Sb <.>,o územním ptánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“),za použití 5 173 odst.1 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád")
<br> oznamuje vydání změny č.1 Územního plánu Horni Dunajovice <.>
<br> Změna č.1 Územníh Bjáilž Horni Dunajovice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Horní Dunajovice č.<.>.<.> fů.<.>.<.>.<.>.<.> dne„2.!% za použití s 43 odst.4 a g 55 odst.2 stavebního zákona,s 13 a přílohy c.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů a g 171 a následujících správního řádu.Změna č.1 ÚP Horni Dunajovice se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním území obce Horní Dunajovice,kteří jsou jejím řešením dotčeni <.>
<br> Změna č.1 Územního plánu Horní Dunajovice se vydává formou opatření obecné povahy,s jejíž textovou i grafickou části je možné se seznámit na Obecním úřadu Horní Dunajovice a u pořizovatele (odboru územního plánování a strategického rozvoje,odd územního plánování MěÚ Znojmo,Obroková 10,Znojmo).Velektronickě podobě je možně si změnu c.1 Územního plánu Horni Dunajovice prohlédnout na webové stránce s adresou http:/fwwwzno'mocitycz! - odkaz mapový server — rubrika územní plány <.>
<br> Změna č.1 Územního plánu Horní Dunajovice nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejně vyhlášky (5— 173 odst.1 správního řádu) <.>
<br> Změna č.1 Územního plánu Horni Dunajovice bude po nabytí účinnosti uložen u obce Horní Dunajovice,u pořizovatele (odboru územního plánování a strategického rozvoje,odd.územního plánování MěU Znojmo),u odboru územního plánování a stavebního řádu KrU Jm kraje a 1.: stavebního úřadu UM Visnove <.>
<br> (otisk úředního razítka)
<br> XXXXXXXX XXXXXXX v.r.starosta obce Horní Dunajovice
<br> Na úřední desce OÚ Horní Dunajovice vyvěšeno v písemně i elektronické podobě dne: 520,„jíl/é
<br> sejmuto v písemné i elektronické podobě dne:
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Načteno

edesky.cz/d/2069802

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz