« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2017 a Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava_o_prezkumu_hospodareni_2017.pdf(PDF: 3.15 MB)

vykaz_zisku_a_ztraty_2017.pdf(PDF: 1.05 MB)

" Licence: MMOP (mmop O) XCRGUVUA ! VUA2 (06012017 11:14 z201701051353)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obdobi: 12.0' 2017
<br> IČO: 00300535
<br> Názevi Statutární město Opava NS: 00300535 Statutární město Opava
<br> Sestavená ke dni 31.prosinci 2017
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice,č.p.Horní nám.DIGQ ulice,č.p.Horní nám.0169 obec Opava obec Opava PSČ pošta 74626 Opava1 PSČ pošta 74626 Opava1
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00300535 hlavní činnost právní forma magistrát vedlejší činnost zřizovatel 1 CZ—NACE 751100
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky I f n „ - ŽÍO mravním mm 00000.aďbor finanční 0 rozpočtový Horní nám.69 746226
<br> e-mail WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán
<br> Podpisový zaznam “ [ ú Podpisový záznam %
<br> Okamžik sestaveni (datum,čas): 21.03.2018,09:05:00
<br> 21.03.2018 09:06:00 Zpracováno systémem GINfS Standard - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 M-
<br> Licence: MMOP (mmop O) XCRGUVUA ! VUA2 (06012017 11:14 7201701051353)
<br> 0000741.V061.WL Minulé období
<br> Čislo Syntetický „ „„ _Ěěžné období „„ „ „ „ „
<br> položky Název položky
<br> A.NÁKÍADY CELKEM
<br> I.Náklady : činnosti
<br>.Spotřeba materiálu
<br>.Spotřeba energie
<br>.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek.Prodané zboží
<br>.Aktivace dlouhodobého majetku
<br> „ Aktivace oběžného majetku
<br>.Změna stavu zásob vlastní výroby
<br>.Opravy a udržování
<br>.Cestovné
<br> Náklady na reprezentaci
<br>.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 12.Ostatní služby
<br> 13.Mzdové náklady
<br> 14.Zákonné sociální pojištění
<br> 15.Jiné sociální pojištění
<br> 16.Zákonné sociální náklady
<br> 17.Jiné sociální náklady
<br> 18.Daň silniční
<br> 19.Daň z nemovitostí
<br> 20.Jiné daně a poplatky
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.Jiné pokuty a penále
<br> 24.Dary a jiná bezúplatné předání
<br> 25„ Prodaný materiál
<br> 26.XXXXX a škody
<br> XX Tvorba fondů
<br> XX.Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 31.Prodané pozemky
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 34.Náklady z vyřazených pohledávek
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36 Ostatní náklady z činnosti
<br> FNMQLOQOř—ď)
<br> 1—1—
<br> ? 21032018 09196700
<br> účet
<br> 501 502 503 504 506 507 508 51 1 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549
<br> Hlavní činnost 1
<br> ' 71142 271 543,17 " "
<br> 819 746 629,09 8 635 276,00 20 040 349,82 4 841 390,66 763 908,31
<br> 81 064 472,09 1 050 664,39 1 308 607,23
<br> 214 478 858,52 148 545 324,24 47 987 376,00 561 770,00
<br> 4 053 855,00
<br> 9 578 080,28 205 000,19 31 000,00
<br> 2 967 299,33
<br> 106 458 334,82 113 024 486,27
<br> 5 301 499.00 40 242 145,84
<br> -13 359 848.74 18 033 626,57 3 562 627,58 370 525,69
<br> Hospodářšká činnost; Hlavní činnost z.3
<br> 791 215 837,59 7 159 725,53 20 954 214,42 5 310 295,10 143 552,22
<br> 68 747 542,42 1 057 371,99 1 067 345,25
<br> 202 506 182.78 141790 979,10 45 921 740,00 538 918,00
<br> 4 100 475,00
<br> 9 810 753,37 1515400
<br> 2 530 287,12
<br> 56 480121,86 129 735 491,57
<br> 13 543 970,20 52 169 031.47
<br> -10 098 802.67 4120 636,38 3 765 711,68
<br> 29 81512650
<br> Zpracováno systémem GlNlS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o <.>
<br> 1 102 952 713,80 *
<br> Hospodářská anno—st 4
<br> strana 2 f 4
<br> Licence: MMOP (mmop O) XCRGUVUA ! VUA2 (06012017 1 1:14/201701051353)
<br> GOOOAL VOSLWL
<br> Číslo Syntetický Běžné období
<br> Minulé období
<br> položky Název položky
<br> 21032018 09:06:00
<br> ||.' Finanční náklady
<br> 1,Prodané cenné papíry a podíly
<br> 2.Úroky
<br> 3.Kurzové ztráty
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 5.Ostatní tínanční náklady
<br> III.Náklady na transfery
<br> V.Daň z prijmu „
<br> 2.Náklady vybraných mistnich vládních institucí na transfery
<br>.<.>.<.> 9
<br> 1.Daň z příjmů 2.Dodatečné odvody daně z příjmů—
<br> VÝNOSY CELKEM
<br> |.Výnosy z činnosti 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 2.Výnosy z prodeje služeb 3.Výnosy z pronájmu 4.Výnosy z prodaného zboží 5.Výnosy ze správních poplatků 6.Výnosy z místních poplatků 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 9.Smluvní pokuty & úroky z prodlení 10.Jiné pokuty a penále 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 12.Výnosy z prodeje materiálu 13,Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 15.Výnosy z prodeje pozemků 16.Čerpání fondů 17.Ostatní výnosy z činnosti
<br> II.Finanční výnosy
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 2.Úroky
<br> 3.Kurzové zisky
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
<br> úča-11— 1
<br> 561 562 563 564 569
<br> 572
<br> 591 595
<br> Hlavní činnost 1
<br> '32 330 956,23 *
<br>...

rozvaha_2017.pdf(PDF: 1.50 MB)

Licence; Múóp (mmop O)
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2017
<br> IČO: 00300535 Názevr Statutární město Opava NS: 00300535
<br> Sestavená ke dni 31.prosinci 2017
<br> Sídlo účetní jednotky ulice,č.p.obec PSČ pošta
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel
<br> Kontaktni údaje telefon fax e-mail WWW stránky
<br> Horní nám.0169 Opava 74625 Opava 1
<br> 00300535 magistrát 1
<br> Osoba odpovědná za Účetnictvi
<br> Podpisový záznam
<br> Okamžik sestaveni (datum,čas): 05.04.2018,11:29:22
<br> 05042018 112922
<br> Statutární město Opava
<br> 01%
<br> Zpracováno systémem GINJS Standard - UCR GORDIC spol.s r.0 <.>
<br> Místo podnikání ulice.č.p.obec PSČ pošta
<br> Předmět podnikání hlavni činnost vedlejší činnost CZ-NACE
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Statutární orgán
<br> Podpisový záznam //él -7
<br> XCRGURUA fRUAZ (14062017 08:35/201701071353) OOOOAL V06LVQ
<br> Horní nám.0169 Opava 74626 Opava 1
<br> 751100
<br> mama! misto mu radi-„nur finanční a rozpočtový Horní nám.69 7462 26
<br> strana 1 ! 6
<br> Licence: MMOP (mmop 0)
<br> Číslo položky
<br> Úmwmmth—L
<br> owmqmmnwwa'
<br> ___
<br> m—qmmthA-
<br> :E [\,—\
<br> Název položky
<br> AKTIVA CELKEM
<br> Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek
<br>.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br>.Software
<br>.Ocenitelná práva
<br>.Povolenky na emise a preferenční limity
<br>.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br>.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br>.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br>.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Dlouhodobýhmotný majetek
<br>.Pozemky
<br>.Kulturni předměty
<br>.Stavby
<br>.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí.Pěstitelské celky trvalých porostů
<br>.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br>.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br>.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br>.Dlouhodobé půjčky
<br>.Termínované vklady dlouhodobé
<br>.Ostatní dlouhodobý fmančni majetek
<br>.Pořizovaný dlouhodobý ňnančni majetek
<br>,Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br>.Poskytnuté návratné tinanční výpomoci dlouhodobe.Dlouhodobé pohledávky : postoupených úvérů.Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> 0504.2013 1' 1:29:22
<br> Syntetický: *
<br> účet
<br> 012 013 014 015 018 019 041 051 035
<br> 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036
<br> 061 062 063 067 068 069 043 053
<br> 462 464 465
<br> Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o <.>
<br> Brutto
<br> 9152122413253 '
<br> 8412133 368,14 142 942 583,69
<br> 45 995 227,83
<br> 10 671 707,19 83 422 833,24 2 852 815,43
<br> 7 909 000 840,06 3 349 222 733.34 13 127 418,00
<br> 3 984 494 810.60 365 634 025,63
<br> 88 131 987,46 195 294,00
<br> 102 039 138,23 326 615.00
<br> 5 828 817,80 309 660 971,51 304 315 562,96
<br> 5 365 408.55
<br> 50 508 972,88 2 167 732,24
<br> Období
<br> Běžné Korekce
<br> 2 073 683 187,77
<br> 2 022 975 640,59 85 990 640,71
<br> 33 376 156,43
<br> 10 671 707,19 41 942 777,09
<br> 1 934 433 041,29
<br> 1 621 608 942,73 222 485 149,75
<br> 88 131 987,46 10 908,00 2 196 053,35
<br> 2 551 958,59 435 612.30
<br> Nelto |
<br> 7 078 439 294,81
<br> 6 389 157 727,55 56 951 942,98
<br> 12 619 071,40
<br> 41 480 056.15 2 852 315,43
<br> 5 974 567 798,77 3 349 222 733,34 13 127 416,00
<br> 2 362 885 867,87 143 148 875,88
<br> 184 386,00
<br> 99 843 084.88 326 615,00
<br> 5 828 817,80 309 680 971,51 304 315 562,96
<br> 5 365 408,55
<br> 47 957 014,29 1 732 119,94
<br> XCRGURUA /RUA2 (14062017 082357201701071353)
<br> 0000AL V06L VQ
<br> Minulé
<br> 6 632 428 632.10
<br> 6 278 089 913,40 56 660 781,56
<br> 12 898 890,09
<br> 41 370 134,44 2 391 757,03
<br> 6 001 537 586,33 3 398 773 251,22 13 127 418.00
<br> 2 376178 227,10 152 327 258,40
<br> 188 310.00
<br> 55 324 102,61 326 615,00
<br> 5 292 404,00 178 174 010,85 172 927 715,30
<br> 5 246 295,55
<br> 41 717 534,66 1 297 399,94
<br> Strana 2 / 6
<br> Licenče: MMOP (mmop 0)
<br> Číslo položky
<br> owm—qmmomN-n
<br> -__h
<br> traumat—coma
<br> „Naga—44.44.<.> hmm—qmmhwm—tom
<br> Název položky
<br>.Dlouhodobé pohledávky z ručení.Ostatní dlouhodobě pohledávky.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> Oběžná aktiva Zásoby
<br>.Pořízení materiálu
<br>.Materiál na skladě
<br>.Materiál na cestě
<br>.Nedokončené výroba
<br>.Polotovary vlastní výroby.Výrobky
<br>.Pořízení zboží
<br>,Zboží na skladě
<br>.Zboží na cestě
<br>.Ostatnizásoby
<br> Krátkodobé pohledávky
<br>.Odberatelé
<br>.Sménky k inkasu
<br>.Pohledávky za eskontované cenné papíry
<br>.Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br>.Jiné...

priloha_k_ucetni_zaverce_2017.pdf(PDF: 702.92 kB)

Licence: MMOP (mmop 0)
<br> PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč) Období: IČO:
<br> Název: NS:
<br> Sestavená ke dni 31.prosinci 2017
<br> Sídlo účetní jednotky ulice,č.p.Horní nám.0169 obec Opava PSČ pošta 74626 Opava1
<br> Udaje o organizaci identifikační číslo 00300535 právní forma magistrát zřizovatel 1
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Podpisový záznam
<br> 1 2 I 201 7 00300535 Statutární město Opava
<br> 00300535 Statutární město Opava
<br> MJ
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 01.03.2018,08:38:45
<br> 01.03.2018 08:38:45
<br> XCRGUPUA /PUA2 (02012017 14:16/201604131111)
<br> Místo podnikání ulice,č.p.Horní nám.0I69 obec Opava PSČ pošta 74626 Opava1
<br> Předmět podnikání hlavní činnost
<br> vedlejsn cmnost
<br> CZ—NACE 751 100
<br> Razítko účetní jednotky
<br> ÉTBTWÁQĚÍ mšsro omni odbor finanční a rozpočtový Horní nám.69 m2 26
<br> Statutární orgán
<br> Je
<br> Podpisový záznam
<br> Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o <.>
<br> 0000AL VOGBF W
<br> strana 1/17
<br> Licence: MMOP (mmop O) XCRGUPUA / PUA2 (0201201 7 14:16 / 201604131111)
<br> OOOOALVOGBFW ;A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) Účetní závěrka byla sestavena s předpokladem nepřetržitého pokračování v činnosti <.>
<br> \A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT) ' _
<br> Uspořádání a označení položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňováni byly provedeny v souladu s vyhl.č.410/2009 Sb.ve znění pozdějších změn <.>
<br> =A.3.Informace podle 5 7 od—st.š zákona (TEXT)
<br> Pro způsob oceňováni a účtování byly použity účetní metody v souladu s vth.č.410/2009 Sb.Kurzové rozdíly jsou účtovány v průběhu roku pevným kurzem ČNB k 1.1.Časově se nerozlišují částky do 10 tis.Kč,pravidelně se opakující platby a případy daného roku kromě dohadů při zařazeni majetku do užívání.Uroky z úvěrů na investiční výdaje jsou provozním nákladem.Peněžní
<br> fondy jsou účtovány výsledkové.Zásoby jsou účtovány metodou B.Drobný dlouhodobý hmotný majetek je v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 to 60 tis.Kč.Prováděny jsou účetní odpisy <.>
<br> 01.03.2018 08:38:45 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.a.strana 2 / 17
<br> Licence <.>
<br>.A.4 <.>
<br> Čislo položky P.|.1 2 3 4 5 P.II.1 2 3 4 5 6 P.Ill <.>
<br> FN
<br> (")Q'lnlo
<br> P.IV <.>
<br> s—val-DGDNW
<br> O)
<br> 10
<br> 11
<br> 12 P.V <.>
<br> FNM
<br> v
<br> 01.03.2018 08:38:45
<br> ' MMOP (mmop 0)
<br> Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Název položky Majetek a závazky účetní jednotky.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.Vyřazené pohledávky.Vyřazené závazky.Ostatni majetek Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předtinancování transferů.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů.Krátkodobé podmíněně závazky ze zahraničních transferů.Ostatni krátkodobé podmíněné pohledávky : transferů.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů.Dlouhodobé podmíněné závazky z předtínancováni transferů.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
<br> Podrozvahový účet
<br> 901 902 905 906 909
<br> ...

plneni_ukazatelu_rozpoctu_2017.pdf(PDF: 343.64 kB)

1
<br> schválený
<br> rozpočet 2017
<br> upravený rozpočet
<br> 2017
skutečnost 2017
<br> Daňové příjmy pol.1xxx 807 488 600 890 126 581,00 970 409 793,90
<br> pol.111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 154 000 000 169 000 000,00 187 293 358,26
<br> pol.1112 daň z přímu fyzických osob ze samostané výdělečné činnosti 2 000 000 7 000 000,00 7 999 779,92
<br> pol.1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výdajů 15 000 000 15 000 000,00 16 041 572,88
<br> pol.1121 daň z příjmů právnických osob 157 000 000 157 000 000,00 170 790 482,61
<br> pol.1122 daň z příjmů právnických osob za obce 30 000 000 56 524 010,00 56 524 010,00
<br> pol.1211 daň z přidané hodnoty 300 000 000 321 000 000,00 346 403 686,35
<br> pol.1511 daň z nemovitých věcí 60 000 000 60 000 000,00 65 266 243,31
<br> Nedaňové příjmy 110 708 600 124 192 078,27 134 217 737,81
<br> pol.2122 odvod PO:
<br> Seniorcentrum Opava,IČO: 71196943 1 000 000 2 180 000,00 2 180 000,00
<br> Slezské divadlo IČO: 00100552 1 000 000 3 000 000,00 3 000 000,00
<br> Opavská kulturní organizace,IČO: 7511739 2 500 000 2 500 000,00 2 500 000,00
<br> ZŠ Otická,IČO: 70999252 121 000,00
<br> ZŠ Kylešovice,IČO: 47813032 1 620 898,46 1 620 898,46
<br> ZŠ a MŠ Komárov,IČO: 70999163 - vratka předfinancování
<br> pol.2222 ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů
<br> volby do Senátu a Parlamentu ČR 165 860,50 165 860,50
<br> pol.2229 ostatní přijaté vratky transferů
<br> Fond ohrožených dětí,IČO: 00499277 6 291,00
<br> Český svaz včelařů,IČO: 47814764 2 300,00
<br> vratky sociálních dávek -90,00
<br> MŠ Sedmikrásky (Neumannova.Mostní,Sadová,Olomoucká),IČO: 70999953 193 620,00 193 620,00
<br> MŠ Mnišská,IČO: 47813237 64 540,00 64 540,00
<br> pol.2321 dary a dědictví
<br> Rodinný XXXXXXX XXXXXXX a.s <.>,IČO: XXXXXXXX - X XXX,00 5 840,00
<br> OPATHERM a.s <.>,IČO: 25385771 - útulek pro psy 12 000,00 12 000,00
<br> Rosis s.r.o <.>,IČO: 46576576 - Město vítá léto 10 000,00
<br> pol.24xx
<br> Hokejový klub Opava,IČO: 04618751 - vratka úvěru 750 000,00 750 000,00
<br> Jezdecký klub Kateřinky,IČO: 68941749 - vratka úvěru 100 000,00
<br> Kapitálové příjmy 28 580 000 36 092 667,00 43 860 560,30
<br> Nadace ČEZ,IČO: 26721511 117 300,00 117 300,00
<br> Přijaté transfery (poskytovatelé,účel a částky viz tabulky (přijaté dotace) 58 765 600 117 830 366,28 117 369 155,28
<br> 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1 606 556,00 1 606 556,00
<br> 4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu 58 765 600 58 765 600,00 58 765 600,00
<br> 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 35 695 224,70 35 234 013,70
<br> 4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 15 509,00 15 509,00
<br> 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 241 152,18 8 241 152,18
<br> 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů 5 614 737,38 5 614 737,38
<br> 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 166 587,02 7 166 587,02
<br> 4222 investiční přijaté transfery od krajů 725 000,00 725 000,00
<br> 4223 investiční přijaté transfery od regionálních rad
<br> celkem 1 005 542 800,00 1 168 241 692,55 1 265 857 247,29
<br> Krátkodobé financování 46 480 000 386 343 677,86 -135 519 926,48
<br> tvorba sociálního fondu -2 774 000 -2 774 000,00 -2 774 000,00
<br> použití sociálního fondu 2 774 000 2 774 000,00 2 774 000,00
<br> zapojení sociálního fondu
<br> tvorba zajišťovacího fondu -100 000 -51 500,00
<br> tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací -3 420 000 -3 350 938,00
<br> použití fondu obnovy vodovodů a kanlizací 604 930,00
<br> zapojení zůstatku ZBÚ zminulých let 20 000 000,00
<br> použití FRR 50 000 000 150 000 000,00
<br> změna stavu BÚ (FV,rozdělení zůstatku ZBU) 219 141 185,86 -135 519 926,48
<br> Dlouhodobé financování -68 000 000 352 892 893 -56 624 199,38
<br> splátka úvěru ČS a.s.400mil -38 000 000 -38 000 000,00 -38 000 000,00
<br> splátka úvěruČSOB 280mil.-30 000 000 -30 000 000,00 -30 000 000,00
<br> přijetí úvěru KB a.s.47 mil.47 000 000,00 6 293 654,40
<br> splátka úvěru KB a.s.47mil <.>
<br> přijetí úvěru KB a.s.460 mil.380 000 000,00 11 189 253,24
<br> čerpání úvěru KB a.s.460mil -6 107 107,02 -6 107 107,02
<br> PLNĚNÍ UKAZATELŮ ROZPOČTU 2017
<br> PŘÍJMY
<br>
<br> 2
<br> CELKOVÉ ZDROJE 984 022 800 1 907 478 263,39 1 073 713 121,43
<br> Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 154 305 200 188 324 577,96 177 983 413,66
<br> pol.5xxx běžné výdaje 153 305 200 181 361 132,96 175 396 652,31
<br> pol.6xxx kapitálové výdaje 1 000 000 6 963 445,00 2 586 761,35
<br> v XXX finanční vztahy k jiným osobám
<br> pol.XXXX daň z příjmů právnických osob za obce 30 000 000 56 524 010,00 56 524 010,00
<br> ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj <.>,IČO: 47813482 44 000 64 000,00 64 000,00
<br> ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků 26 000 26 000,00 26 000,00
<br> Preeduk,IČO: 65889053 100 000 100 000,00 100 000,00
<br> Mendelo...

komentar_k_hospodareni_2017.pdf(PDF: 612.95 kB)

V Opavě květen 2017 - 1 - vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Komentář k hospodaření Statutárního
města Opavy za rok 2017
<br>
Materiál pro 32.zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 18.06.2018
<br>
<br> OBSAH
<br> Hospodaření Statutárního města Opava.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
1.1 VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 1.1.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
1.1.1.1 Daňové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
1.1.1.2 Nedaňové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
1.1.1.3 Kapitálové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
1.1.1.4 Přijaté dotace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8
<br> 1.1.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10
1.1.3 KONSOLIDACE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 12
1.1.4 FINANCOVÁNÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 12
<br> 1.2 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 14
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Hospodaření Statutárního města Opava
<br> Komentář k hospodaření v sobě obsahuje nejdůležitější informace a data z tabulek,které
jsou přílohou materiálu,předkládané v k projednávanému bodu <.>
Rozpočet na rok 2017 byl schválen na zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy
dne 12.12.2016 usnesením č.391/20 ZM 16 <.>
Schválen byl ve výši příjmů 1.005.542.800,00 Kč a výdajů 984.022.800,00 Kč <.>
Ke kladnému saldu příjmů a výdajů ve výši 21.520.000,00 Kč je potřeba připočíst případně
odečíst financování,které představuje plusem použití externích zdrojů,zůstatků minulých let <,>
použití fondů a naopak minusem splátky jistin a tvorbu fondů.V roce 2017 bylo plusem
zapojeno použití fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000.000,00 Kč naopak bylo nutné odečíst
finance na tvorbu zajišťovacího fondu (100.000,00 Kč) a tvorbu fondu obnovy vodovodů a
kanalizací (3.420.000,00 Kč) a splátky jistin úvěrů.Pravidelné splátky jistin byly plánovány ve
výši 68.000.000,00 Kč.Po zapojení těchto „příjmů a výdajů“ byl rozpočet schválen jako
vyrovnaný ve výši 984.022.800,00 <.>
Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 807.488.600,00 Kč <,>
nedaňové příjmy ve výši 110.708.600,00 Kč,kapitálové příjmy ve výši 28.580.000,00 Kč a
přijaté dotace ve výši 58.765.600,00 Kč,které představují neinvestiční přijatý transfer ze
státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon v přenesené působnosti <.>
Schválený rozpočet výdajů 984.022.800,00 Kč se členil na běžné výdaje ve výši
861.148.600,00 Kč a kapitálové výdaje 122.874.200,00 Kč <.>
V průběhu roku 2017 došlo na základě rozpočtových opatření schválených radou nebo
zastupitelstvem města Opavy k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu.Příjmy se
zvýšily na 1.168.241.692,55 Kč,výdaje na 1.907.478.263,39 Kč a financování bylo upraveno
na plus 739.236.570,84 Kč <.>
Výše uvedené informace lze vyčíst z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12
(příloha A_03) nebo z Přehledu pro hodnocení plnění rozpočtu 120 (viz příloha A_04) <.>
Výsledek rozpočtového hospodaření v letech 2011 – 2017 je obsažen v tabulce výsledek
rozpočtového hospodaření (příloha A_08) nebo detailněji v tabulce plnění rozpočtu příjmy a
výdaje (příloha A_07) <.>
<br>
<br> V Opavě květen 2017 - 2 - vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo k 31.12.2017 ve výši 192.144.125,86 Kč.Byly
použity úvěry ve výši 17.482.907,64 Kč a splátky jistin byly ve výši 74.107.107,02 Kč <.>
Na konci roku 2017 byl zůstatek bankovních účtů 564.083.734,18 Kč,z toho základní běžný
účet (ZBÚ) vykazoval zůstatek 371.4...

fin2-12_vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu_2017.pdf(PDF: 13.65 MB)

Licence: MMOP (mmop O)
<br> XCRGBA 1A /A1A (09022017 13:04 ! 201 702091648)
<br> 0000ALV06MR3 Ministerstvo financí F|N 2 - 12 M VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad sestavený k 12 12017 (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO XXX? XX XXXXXXXX Název a sídlo Účetní jednotky: Statutární město Opava Horní nám.0169 74626 Opava I.ROZPOCTOVE RIJMY Pára-graF-ĚoEka- 79x;." _ _" _ Schváíený rozpočet Rozpočetpo změnách Výsledekodpočátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 154 000 000,00 169 000 000,00 187 293 358,26 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 000 000,00 7 000 000,00 7 999 779,92 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 15 000 000,00 15 000 000,00 16 041 572,88 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 157 000 000,00 157 000 000,00 170 790 482,61 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 000 000,00 56 524 010,00 56 524 010,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 300 000 000,00 321 000 000,00 346 403 686,35 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 100 000,00 100 000,00 911 849,04 půdního fond 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 26 000 000,00 26 000 000,00 26 301 787,26 0000 1341 Poplatek ze psů 1 500 000,00 1 613 971,00 1 811 905,83 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 800 000,00 800 000,00 1 573 765,13 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných mist 800 000,00 800 000,00 1 110 000,00 0000 1353 Příjmy za zkoušky odborzpůsobod žad.o 1 300 000,00 1 300 000,00 1 533 850,00 řídič.opr.0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplza 20 886,79 geoLpr 0000 1359 Ostodvody : vybr.činností a stužjinde -71 000.00 neuvedené 0000 1361 Správní poplatky 16 988 600,00 16 988 600,00 20 372 150,00 0000 1381 Daň z hazardních her 42 000 000,00 57 000 000,00 50 712 305,40 0000 1382 Zrušený odvod z loterii a pod.her kromě 1 074 284,28 výh.hr.př.0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 14 738 876,84 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 60 000 000,00 60 000 000,00 65 266 243,31 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.oso 750 000,00 750 000,00 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a 100 000,00 podobsubje 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 132,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfz všeob.pokl.správy SR 1 606 556,00 1 606 556,00 0000 4112 Neinvpřtransfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 58 765 600,00 58 765 600,00 58 765 600,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 35 695 224,70 35 234 013,70 0000 4119 Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ůstfůrovně 15 509,00 15 509,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 241 152,18 8 241 152,18 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 5 614 737,38 5 614 737,38 0000 4216 Ostatní investpřijaté transfze státního rozpočtu 7 166 587,02 7 166 587,02 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 725 000,00 725 000,00 0000 Bez ODPA 866 254 200,00 1 008 706 947,28 1 088 631 081,18 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 260 000,00 260 000,00 390 180,86 1014 2321 Přijaté neinvestiční dary 12 695,00 23 850,00
<br> 01.03.2018 08:41:44
<br> Zpracováno systémem GINIS Standard- UCR GORDIC 5,130.' s r.0 <.>
<br> strana 1 ! 32
<br> Licence: MMOP (mmop O)
<br> |.Rozměrové PŘÍJMY
<br> XCRGBAíA !A1A (09022017 13504 !201702091648) OOOOAL VOSMRS
<br> Paragraf Potožka' "l'ext * Schvátený rozpočet Rozpocet po změnách Výsíedek od počátku roku a b 1 2 3 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 059,30 7 059,30 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 260 000,00 279 754,30 421 090,16 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 121 000,00 121 000,00 125 235,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 121 000,00 121 000,00 125 235,00 2115 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 1 107 691,00 2115 2212 Sankčni platby přijaté od jiných subjektů 341 944,00 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 1 107 691,00 341 944,00 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 500 000,00 1 542 000,00 1 650 079,00 2141 Vnitřní obchod 1 500 000,00 1 542 000,00 1 650 079,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75 000,00 75 000,00 117 831,00 2143 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 600 000,00 750 000,00 1 189 702,00 2143 2212 Sankčni platby přijaté od jiných subjektů 15,00 2143 Cestovní ruch 675 000,00 825 000,00 1 307 548,00 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 870 000,00 870 000,00 1 113 559,57 2144 Ostatní služby 870 000,00 870 000,00 1 113 559,57 2169 2212 Sankčni platby přijaté od jiných subjektů 380 000,00 380 000,00 384 900,00 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 80 000,00 61 275,20 2169 Ostatní správa v prům,obch <.>,stav.a službách 460 000,00 460 000,00 446 175,20 2212 2212 Sankčni platby přijaté od jiných subjektů 1 180 000,00 1 180 000,00 2212 Silnice 1 180 000,00 1 180 000,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 791 900,00 6 791 900,0...

Načteno

edesky.cz/d/2056326

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz