« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Daníž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Daníž

Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 16301/2017 OKP C.j.:JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /2018
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> „SVAZEK ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ DANÍŽ“,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 10.října 2017 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 4.května 2018.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení & 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,0 obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Hnanice Znojemská 113 Hnanice 669 02 Znojmo
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Kraj ského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 19.září 2017,a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> I.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných I.při přezkoumání hospodaření za předcházející roky
<br> Pří přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny <.>
<br> II.při předcházejícím dílčím přezkoumání
<br> Pří předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření svazku obcí „Svazek znojemských vinařských obcí Daníž“ za rok 2017
<br> nebvlv zjištěny chybv a nedostatky <.>
<br> II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu: - Pří přezkoumání hospodaření za rok 201 7 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která
<br> by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 % b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3,54 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0,00 %
<br> IV.Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:
<br> Ve smyslu ust.?; 17 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí <.>
<br> Hnanice,dne 4.května 2018
<br> Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> Poučení
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty,stanovené v © 6 odst.1 písm.(1) zákona o přezkoumávání hospodaření,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání <.>
<br> Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením & 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda svazku obcí „Svazek znojemských vinařských obcí Daníž“.Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných...

Načteno

edesky.cz/d/1962895


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz